Тренутно сте на:
 
Постдипломске студије
  докторска дисертација
 

Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
докторска дисертација

ДОКУМЕНТИ

Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета погледајте овде

Процедуре за израду и одбрану докторске дисертације можете погледати овде

Потребну документацију за пријаву докторске дисертације погледајте овде

Упутство за пријаву докторске дисертације погледајте овде

Захтеве везани за припрему докторске дисертације погледајте овде

Упутство за техничку израду докторске дисертације погледајте овде

Потребне прилоге уз завршену докторску дисертацију погледајте овде

Захтев за давање сагласности на извештај о предлогу теме докторске дисертације погледајте овде

Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији погледајте овде

Упутство за подношење извештаја од стране ментора о докторској дисертацији приликом промоције доктора наука погледајте овде

Упутство за формирање репозиторијума докторских дисертација погледајте овде

 

 

О ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ

 

Студент докторских студија стиче право да пријави тему докторске дисертације када стекне услов за упис треће године студија.

Кандидат подноси пријаву теме докторске дисертације уз доказ о испуњености услова.

Пријава теме докторске дисертације треба да садржи: биографију, радни наслов и образложење теме са предметом и циљем рада, основне полазне хипотезе, као и методе које ће се применити код истраживања. Упутство за пријаву објављујесе на сајту Факултета.
Студент и потенцијални ментор јавно бране снагу, дизајн и хипотезе студије пред сталном комисијом коју формира Веће.
Комисија има од пет до седам чланова.

Након позитивног мишљења комисије Веће одређује комисију за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.
Комисија се састоји од три до пет универзитетских наставника или сарадника са научним звањем из одговарајућих области, од којих најмање један није у радном односу на факултету који је у саставу Универзитета у Крагујевцу.
Члан комисије мора да испуњава посебне услове за ментора предвиђене критеријумима Националног савета за високо образовање.

Комисија у року од 60 дана од дана достављања материјала подноси извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације.
Извештај мора бити доступан јавности 15 дана.
Ако је на извештај комисије било примедби, комисија је дужна да достави своје мишљење о приспелим примедбама са посебним освртом на питања која се односе на оцену њене научне заснованости и научног доприноса.
Веће разматра извештај комисије и евентуалне примедбе и доноси одлуку о научној заснованости теме.
Одлука се упућује надлежном стручном органу Универзитета на сагласност.

Након добијања сагласности Универзитета на тему докторске дисертације Веће одређује кандидату ментора из реда универзитетских наставника, из научне области из које се дисертације израђује, који испуњава услове предвиђене критеријумима Националног савета за високо образовање.
Ментор може да води највише пет доктораната.

Докторска дисертација је резултат самосталног оригиналног научно-истраживачког рада кандидата у одговарајућој научној области.
Кандидат и ментор подносе радну верзију докторске дисертације као и доказ о испуњености услова за одбрану, односно доказ да је кандидат објавио најмање три рада у међународним часописима од којих је макар један из теме докторске дисертације, у којем је кандидат први аутор, објављен у часопису са импакт фактором који се налази на SCI листи. Копије ових радова чине саставни део дисертације.

Веће формира Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације.
Комисија се састоји од три до пет универзитетских наставника или сарадника са научним звањем из одговарајућих области, од којих најмање један није у радном односу на факултету који је у саставу Универзитета у Крагујевцу.
Члан комисије мора да испуњава посебне услове за ментора на студијском програму докторских академских студија предвиђене критеријумима Националног савета за високо образовање.
Ментор не може бити члан комисије.
Комисија подноси извештај о оцени докторске дисертације у року од 30 дана од дана достављања материјала.
Уколико комисија не достави извештај у року из претходног става, Веће може формирати нову комисију.
Извештај мора бити доступан јавности 30 дана.
Веће разматра извештај комисије и евентуалне примедбе и доноси одлуку о оцени докторске дисертације.
Одлука се упућује надлежном стручном органу Универзитета на сагласност.

Уколико стручни орган Факултета или Универзитета врати дисертацију на допуну, односно измену, а кандидат у року од шест месеци од дана пријема одлуке о допунама, односно изменама не поступи у складу са одлуком, сматра се да је одустао од даљег рада на дисертацији.

Кандидат је дужан да укоричену докторску дисертацију преда у најмање десет примерака, као и електронску форму дисертације.

По добијеној сагласности Универзитета, декан Факултета у договору са кандидатом и члановима комисије, одређује датум и време одбране докторске дисертације, о чему се обавештава јавност најмање пет дана пре заказане одбране.
Кандидат може одустати од одбране докторске дисертације и повући докторску дисертацију најкасније до почетка одбране.

Одбрана докторске дисертације је јавна.
Одбрана докторске дисертације почиње када председник комисије за оцену и одбрану докторске дисертације констатује да су испуњени сви предвиђени услови.
Након тога, кандидат износи краћи резиме, резултате и закључке остварене током израде докторске дисертације, а по завршетку његовог излагања питања постављају чланови комисије. Питања могу постављати и лица која присуствују одбрани.

По завршетку излагања и датих одговора на питања, комисија се повлачи и без присуства јавности доноси одлуку да ли је кандидат "одбранио" докторску дисертацију или "није одбранио" докторску дисертацију.
Одлуку комисије кандидату и присутним лицима саопштава председник комисије.
О току одбране докторске дисертације води се записник који потписују чланови комисије.

Диплома о стеченом научном називу доктора медицинских наука уручује се на промоцији коју обавља Ректор Универзитета.
До додељивања дипломе Факултет издаје уверење о завршеним докторским студијама, односно одбрањеној докторској дисертацији.