Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије 
 

Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије

 

Усмени докторски испит

У другој години докторских студија студенти стичу актуелна знања из изборних подручја и полажу усмени испит из изабраног подручја или подподручја.

Студент докторских студија који је стекао академски назив магистра медицинских наука не полаже усмени докторантски испит.

Уколико програм изабраног подручја докторских студија није сродан са програмом магистарских студија на којима је стечен академски назив магистра медицинских наука, студент полаже усмени испит из изабраног подручја или подподручја .

Усмени докторски испит студент полаже јавно пред комисијом од пет чланова коју именује Веће за свако изборно подручје или подподручје.

На испиту студент, заједно са додељеним тутором, брани снагу, дизајн и хипотезе планиране научне студије. Комисија оцењује научну заснованост, методолошки приступ,теоријску заснованост, обим и разумевање литературе, као и одговоре на постављена питања.

Шеф катедре изборног подручја, најкасније две недеље пре заказаног испита, одређује адекватног опонента из реда наставника који испуњавају услов за ментора предвиђен критеријумима Националног савета за високо образовање.

Након обављеног испита комисија оцењује студента, а пре уписивања оцене председник комисије је дужан да је саопшти студенту.

Оцена се уписује у пријаву, записник о полагању испита, испитну књигу и индекс.

Оцена 5 (пет) се не уписује у индекс.

Студент може полагати испит највише три пута. После три неуспешна полагања губи статус студента.

Уколико постоји више комисија за испит из изабраног подручја студент извлачи комисију у присуству свих председника.


Термини пријаве усменог докторског испита


                  Усмени докторски испит пријављује се у периоду од 25. до 30-ог у месецу за наредни месец.


Документација за пријаву усменог докторског испита


Неопходна документација коју студент предаје Служби за постдипломску наставу:

1. Попуњена пријава за полагање испита
(образац се налази у служби или га можете преузети овде)

2. Доказ у уплати (износ од 12.000,00 динара са сврхом полагања усменог докторског испита, на жиро рачун Факултета медицинских наука број 840-1226666-19 позив на број 08041)

3. Рад усменoг докторског испита предаје се у електонском и папирном облику
(Упутство за писање рада можете преузети овде)

4. Писана сагласност потенцијалног ментора (образац се налази у служби или га можете преузети овде)

5. Доказ за предложеног ментора, који се не налази на листи ментора за Докторске академске студије Факултета медицинсих наука, о испуњености услова прописаних у Критеријумима Националног савета за високо образовање (испуњен стандард 9)

Комисије за усмени докторски испит

                 Комисије за усмени докторски испит можете погледати овде