Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
 
JUNIOR I MAKRO PROJEKTI FAKULTETA


JUNIOR PROJEKAT 09-11Naziv Projekta

MOGUĆNOSTI MODULACIJE FIZIČKOM AKTIVNOSĆU INDUKOVANOG INFLAMATORNOG ODGOVORA I OKSIDATIVNOG STRESA U TOKU PROGRAMIRANOG TRENAŽNOG PROCESA: OD EKSPERIMENTALNOG MODELA DO PRIMENJENIH ISTRAŽIVANJA

Sažetak

Prevencija i tretman inflamacije i narušavanja redoks ravnoteže nastalih usled fizičke aktivnosti kod dece i adolescenata sportista predstavlja vrlo kompleksan problem nedovoljno istražen u fiziologiji napora, posebno zbog sve ranijeg uključivanja u svakodnevne, profesionalne trenažne aktivnosti. Cilj istraživanja je evaluacija promena morfofunkcionalnih karakteristika, medijatora inflamacije i parametara redoks ravnoteže izazvanih jednokratnim vežbanjem, šestomesečnim trenažnim programom i dugogodišnjim bavljenjem sportom, kao i uticaja suplementacije omega-3 masnim kiselinama na sve ispitivane parametre. Prvi deo istraživanja odnosiće se na postavljanje eksperimentalnog modela za određivanje sistemskih i lokalnih efekata programiranog fizičkog opterećenja na oksidacioni stres i inflamatorni odgovor, dok će drugi deo istraživanja biti sproveden na mladim sportistima starosti od 12 do 19 godina, dok će kontrolnu grupu činiti deca uzrasta koji odgovara grupi ispitivanih sportista, koja nemaju redovnu fizičku aktivnost. Ispitanici će biti podvrgnuti proceni telesnog sastava metodom bioimpedance, merenju maksimalne potrošnje kiseonika direktnom metodom prilikom maksimalnog testa opterećenja na pokretnoj traci, i uzimanju uzoraka krvi u bazalnim uslovima i nakon fizičkog opterećenja radi određivanja vrednosti biohemijskih parametara povezanih sa inflamacijom i oksidativnim stresom (Arahidonske kiseline, Eikosapentaenoične kiseline, Dihomogame linolenične kiseline, IL-6 i TNF-?, superoksid anjon radikala (O2-), vodonik peroksida (H2O2), azot monoksida (NO), indeksa lipidne peroksidacije (TBARS), aktivnosti superoksid dismutaze (SOD), katalaze (CAT), glutation peroksidaze (GSHPx) i glutation reduktaze (GR)). Ukazivanje na moguće načine modulacije inflamatornog odgovora i redoks ravnoteže primenom programirane fizičke aktivnosti, odgovarajuće ishrane i suplementacije imalo bi značaj ne samo za upravljanje trenažnim procesom sportista već i za prevenciju i terapiju mnogih oboljenja.

Rukovodilac projekta
Prof. dr Vladimir Jakovljević

Glavni istraživač
Prof. dr Vladimir Jakovljević

Angažovani istraživači :
Predrag Lazarević, saradnik u nastavi
Dr sci. med. Dušica Đorđević, saradnik u nastavi
Vladimir Živković, student doktorskih studija
Mr Miroslav Nešić, student doktorskih studija

    VERZIJA ZA STAMPU