Trenutno ste na:
 
Postdiplomske studije
  Javne odbrane
 


Povezani sadržaji:
 
Zakazane javne odbrane
Arhiva vesti
Kontakt
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
JAVNE ODBRANE
ZAKAZANE JAVNE ODBRANEARHIVA VESTI

 

21. 6. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Predraga Marića, pod nazivom: „Uporedna analiza radikalno i parcijalno nefrektomisanih bolesnika sa karcinomom buburega u kliničkom stadijumu T1bN0M0“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 21. 06. 2019. godine, sa početkom u 14.00 časova.


20. 6. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Refeta Gojaka, pod nazivom: „Značaj CD4/CD8 količnika i C-reaktivnog proteina u praćenju kardiovaskularnog rizika kod HIV pozitivnih pacijenata tokom cART terapije“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 06. 2019. godine, sa početkom u 13.30 časova.


28. 5. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Lavinike Atanasković, pod nazivom: „Udruženost polimorfizama gena za interleukine 2 i 6, CD14 i glutation transferazu S sa kliničkim karakteristikama, rezultatima lečenja i prognozom obolelih od difuznog B limfoma velikih ćelija“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 05. 2019. godine, sa početkom u 11.00 časova.


24. 5. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Tošić Pajić, pod nazivom: „ Dijagnostičke performanse i ekonomski aspekti testova za detekciju Chlamydia-e trachomatis“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24. 05. 2019. godine, sa početkom u 14.00 časova.


22. 5. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marine Miletić-Kovačević, pod nazivom: „Uloga galektina 3 u patogenezi eksperimentalnog autoimunskog miokarditisa“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22. 05. 2019. godine, sa početkom u 13.00 časova.


16. 5. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ane Pejčić, pod nazivom: „Interakcije između lekova kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom u zavisnosti od faze lečenja“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 16. 05. 2019. godine, sa početkom u 14.00 časova.


8. 4. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Vojina Kovačevića, pod nazivom: „Analiza razlika u kliničkom toku i ishodu operativnog lečenja pacijenata obolelih usled lumbalne diskus hernije nakon standardne i mikrodiskektomije“ održaće se Amfitetru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 08. 04. 2019. godine, sa početkom u 11.35 časova.


28. 3. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ljiljane Bjelović, pod nazivom: „Procena uticaja sredstava za irigaciju kanala korena na dentin i tubule dentina zuba sa jednim korenom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 03. 2019. godine, sa početkom u 12.00 časova.


26. 3. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Stefanović Nepković, pod nazivom: „Uticaj sistemske skleroze na funkciju desne komore i desne pretkomore ispitivanjem ehokardiografskih i elektrokardiografskih parametara“ održaće se Velikoj sali „prof. dr Milija Đurić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 26. 03. 2019. godine, sa početkom u 13.00 časova.


22. 3. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nataše Mijailović, pod nazivom: „Bihevioralni efekti dugotrajne primene dijetetskih protokola sa povećanim sadržajem metionina i nedostatkom folata, piridoksina i kobalamina kod pacova“ održaće se Amfitetru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22. 03. 2019. godine, sa početkom u 14.00 časova.


19. 3. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Slađane Vasiljević, pod nazivom: „Uticaj nivoa mokraćne kiseline u serumu na zamor kod pacijenata sa multiplom sklerozom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 03. 2019. godine, sa početkom u 11.00 časova.


18. 3. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Katarine Vesić, pod nazivom: „Uticaj nivoa mokraćne kiseline u serumu na zamor kod pacijenata sa multiplom sklerozom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 18. 03. 2019. godine, sa početkom u 12.00 časova.


18. 3. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nine Simonović, pod nazivom: „Uticaj prekondicioniranja antagonistima L-tipa kalcijumskih kanala i nikorandilom samostalno i u kombinaciji sa hiperbaričnom oksigenacijom na funkcionalni oporavak izolovanog srca pacova“ održaće se u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 18. 3. 2019. godine, sa početkom u 10.00 časova.


11. 3. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Almedine Numanović, pod nazivom: „Analiza sociodemografskih i psiholoških karakteristika vežbača u teretanama“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 11. 03. 2019. godine, sa početkom u 12.00 časova.


8. 3. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dejana Lazića, pod nazivom: „Citotoksičnost novosintetisanih kompleksa rutenijuma u modelu karcinoma kolona kod miševa“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 08. 03. 2019. godine, sa početkom u 12.00 časova.


8. 3. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Žarka Mićovića, pod nazivom: „Funkcionalne, biohemijske i histološke promene u kardiovaskularnom sistemu pacova u uslovima akutne i subhronične stimulacije metioninom“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 8. 3. 2019. godine, sa početkom u 14.00 časova.


7. 3. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Radice Živković Zarić, pod nazivom: „Populaciona farmakokinetika vankomicina kod odraslih hospitalizovanih pacijenata“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 07. 03. 2019. godine, sa početkom u 14.00 časova.


1. 3. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nemanje Borovčanina, pod nazivom: „Sociodemografski profil zavisnika od opijata koji su u povećanom riziku od infekcije HBV, HCV, HIV, Treponema pallidum, Cryptococcus neoformans, Pneumocystis carini i WNV“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 01. 03. 2019. godine, sa početkom u 14.00 časova.


22. 2. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Biljane Jakovljević, pod nazivom: „Uticaj različitih modaliteta fizičke aktivnosti na krvni pritisak i funkciju miokarda pacova“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22. 2. 2019. godine, sa početkom u 14.00 časova.


22. 2. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Anđelke Prokić, pod nazivom: „Upitnik za procenu mučnine posle primene lekova i analiza faktora koji doprinose nastanku mučnine“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22. 2. 2019. godine, sa početkom u 16.30 časova.


20. 2. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Đoković, pod nazivom: „Povezanost serumske koncentracije 25-hidroksi vitamina D i gustine kostiju kod žena starijih od 35 godina“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 02. 2019. godine, sa početkom u 15.00 časova.


19. 2. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandre Vojvodić, pod nazivom: „Kvalitet života i mehanizmi odbrane kod profesionalnih vojnih lica sa sindromom sagorevanja na radu“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 02. 2019. godine, sa početkom u 14.00 časova.


18. 2. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Željke Košutić, pod nazivom: „Depresivni poremećaji u adolescenciji-uticaj životinih događaja, emocionalne regulacije, afektivnog vezivanja i dimenzija ličnosti“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 18. 02. 2019. godine, sa početkom u 14.00 časova.


8. 2. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ivana Radosavljevića, pod nazivom: „Uticaj polimorfizma gena za pankreasne proteine i faktore nekroze tumora na tok akutnog pankreatitisa“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 08. 02. 2019. godine, sa početkom u 12.00 časova.


7. 2. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milene Jovičić, pod nazivom: „Povezanost dimenzija ličnosti, temperamenta i suicidalnosti kod pacijenata sa dijagnozom bipolarnog afektivnog poremećaja, depresije i shizofrenije“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 7.2.2019. godine, sa početkom u 14.00 časova.


5. 2. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jovice Tomovića, pod nazivom: „Ispitivanje antioksidativne i antitumorske aktivnosti ekstrakata tri odabrane vrste lišajeva Cladonia subulata, Pleurosticta acetabulum i Physcia semipinnata“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 5. 2. 2019. godine, sa početkom u 11.30 časova.


4. 2. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milene Jurišević, pod nazivom: „Uticaj novosintetisanog liganda (O,O'-dietil-(S,S)-etilendiamin-N,N'-di-2-amino-(3-cikloheksil)propanoat dihidrohlorida) na rast i metastaziranje mišjeg karcinoma dojke i melanoma“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 4. 2. 2019. godine, sa početkom u 12.00 časova.


31. 1. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Andrane Bukonjić, pod nazivom: „Sinteza, karakterizacija i ispitivanje biološke aktivnosti kompleksa bakra(II) sa Β-aminokiselinama“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 31. 01. 2019. godine, sa početkom u 12.00 časova.


30. 1. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Biljane Stojanović, pod nazivom „Kvalitet života dece i adolescenata sa celijakijom“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 30. 01. 2019. godine, sa početkom u 11.00 časova.


30. 1. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Danijele Ranđelović, pod nazivom: „Uticaj Gz+ ubrzanja na organ vida kod pilota ViPVO na humanoj centrifugi“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 30. 01. 2019. godine, sa početkom u 11.30 časova.


29. 1. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Katarine Obrenčević, pod nazivom: „Procena aktivnosti i remisije tokom lečenja idiopatske retroperitonealne fibroze“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 29. 01. 2019. godine, sa početkom u 13.00 časova.


28. 1. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marijane Petrović, pod nazivom „Uticaj supstitucije vitamina D na koncentraciju VEGF-A u krvi i TGF-Β1 i nefrina u urinu kod bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 01. 2019. godine, sa početkom u 12.00 časova.


28. 1. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nedima Hamzagića, pod nazivom „Procena uticaja mikroinflamacije i sekundarnog hiperparatireoidizma na lečenje anemije kod bolesnika na hroničnom programu hemodijalize“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Slavoljub Stevanović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 01. 2019. godine, sa početkom u 16.00 časova.


25. 1. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Snežane Barjaktarović Labović, pod nazivom „Javnozdravstveni značaj bezbednosti hrane u odnosu na znanje, stavove i ponašanja zaposlenih u ugostiteljskim objektima“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 01. 20189. godine, sa početkom u 12.30 časova.


25. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Snežane Matić, pod nazivom: „Validacija nove mikroskopske metode u dijagnostici bakterijskih vaginoza primenom PCR i real-time PCR“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 12. 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.


25. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milorada Rabrenovića, pod nazivom: „Uticaj hiperbarične oksigenoterapije na regulaciju oksidativne homeostaze i lečenje bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 12. 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.


14. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Vere Spasojević Tišme, pod nazivom: „Uticaj terapije radioaktivnim jodom-131 na hematološke parametre i antioksidativni status pacijenata sa diferentovanim karcinomom štitaste žlezde“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 14. 12. 2018. godine, sa početkom u 14.30 časova.


11. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Radunovića, pod nazivom: „Klinička sigurnost bilateralne bescementne artroplastike kuka u jednom aktu“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 11. 12. 2018. godine, sa početkom u 13.30 časova.


6. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Nikolića, pod nazivom: „Efekti mezenhimalnih matičnih ćelija u mišjem modelu akutnog zapaljenja debelog creva izazvanog dekstran natrijum sulfatom“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 6. 12. 2018. godine, sa početkom u 13.00 časova.


6. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jasmina Nurkovića, pod nazivom: „Uticaj lasera niske snage i elektromagnetnog polja na morfologiju, proliferaciju, diferencijaciju i starenje humanih mezenhimalnih matičnih ćelija izolovanih iz masnog tkiva“ održaće se Zelenoj sali „prof. dr Slavoljub Stevanović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 06. 12. 2018. godine, sa početkom u 11.30 časova.


27. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije mr Branislave Matić, pod nazivom: „Prediktori respiratornog zdravlja učenika osnovnih škola“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 11. 2018. godine, sa početkom u 13.00 časova.


17. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Vučković-Filipović, pod nazivom: „Procena uloge autonomnog nervnog sistema u povezanosti opstruktivne „sleep apnee“ i kardiovaskularnih poremećaja neinvazivnim metodam“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 17. 12. 2018. godine, sa početkom u 11.30 časova.


14. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ane Stojanović, pod nazivom: „Promene u metabolizmu masnih kiselina kod pacijenta sa karcinomom pluća“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 14. 12. 2018. godine, sa početkom u 12.00 časova.


30. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Stefana Stojanovića, pod nazivom: „Ispitivanje vezivanja tigeciklina za humani serumski albumin i interakcije sa jonima metala i fluorohinolonima – in vitro studija“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 30. 11. 2018. godine, sa početkom u 14.15 časova.


26. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marije Sekulić, pod nazivom: „Higijensko-nutritivni status kao prediktor zdravlja stanovništva Srbije“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 26. 11. 2018. godine, sa početkom u 14.30 časova.


21. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Sandre Matović, pod nazivom: „Farmakokinetika 25-hidroksi vitamina D kod dece obolele od astme“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 21. 11. 2018. godine, sa početkom u 11.30 časova.


20. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dušana Tomovića, pod nazivom: „Sinteza, karakterizacija i ispitivanje biološke aktivnosti binuklearnih kompleksa bakra(II) sa S-alkenil derivatima tiosalicilne kiseline“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 11. 2018. godine, sa početkom u 13.00 časova.


1. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dragane Savić, pod nazivom: „ Značaj određivanja solubilnog cd14 podtipa- presepsina u trahealnom aspiratu u diferencijalnoj dijagnozi infekcije novorođenčeta “ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 01. 11. 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.


18. 10. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Mirjane Mišković, pod nazivom: „ Procena tipoloških razlika (TCI) obolelih od shizofrenije u odnosu na zdravu populaciju“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 18. 10. 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.


10. 10. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dragane Bubanje, pod nazivom: „Značaj statičkog i dinamičkog modela merenja plantarnog pritiska u dijagnostici dijabetesnog stopala“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 10. 10. 2018. godine, sa početkom u 11.20 časova.


8. 10. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Radeta Milića, pod nazivom: „Značaj biomarkera u proceni ishoda akutne plućne tromboembolije“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 08.10.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova.
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.