Trenutno ste na:
 
Postdiplomske studije
  Javne odbrane
 


Povezani sadržaji:
 
Zakazane javne odbrane
Arhiva vesti
Kontakt
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
JAVNE ODBRANE
ZAKAZANE JAVNE ODBRANEARHIVA VESTI

 

25. 1. 2019. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Snežane Barjaktarović Labović, pod nazivom „Javnozdravstveni značaj bezbednosti hrane u odnosu na znanje, stavove i ponašanja zaposlenih u ugostiteljskim objektima“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 01. 20189. godine, sa početkom u 12.30 časova.


25. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Snežane Matić, pod nazivom: „Validacija nove mikroskopske metode u dijagnostici bakterijskih vaginoza primenom PCR i real-time PCR“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 12. 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.


25. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milorada Rabrenovića, pod nazivom: „Uticaj hiperbarične oksigenoterapije na regulaciju oksidativne homeostaze i lečenje bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 12. 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.


14. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Vere Spasojević Tišme, pod nazivom: „Uticaj terapije radioaktivnim jodom-131 na hematološke parametre i antioksidativni status pacijenata sa diferentovanim karcinomom štitaste žlezde“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 14. 12. 2018. godine, sa početkom u 14.30 časova.


11. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Radunovića, pod nazivom: „Klinička sigurnost bilateralne bescementne artroplastike kuka u jednom aktu“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 11. 12. 2018. godine, sa početkom u 13.30 časova.


6. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Nikolića, pod nazivom: „Efekti mezenhimalnih matičnih ćelija u mišjem modelu akutnog zapaljenja debelog creva izazvanog dekstran natrijum sulfatom“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 6. 12. 2018. godine, sa početkom u 13.00 časova.


6. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jasmina Nurkovića, pod nazivom: „Uticaj lasera niske snage i elektromagnetnog polja na morfologiju, proliferaciju, diferencijaciju i starenje humanih mezenhimalnih matičnih ćelija izolovanih iz masnog tkiva“ održaće se Zelenoj sali „prof. dr Slavoljub Stevanović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 06. 12. 2018. godine, sa početkom u 11.30 časova.


27. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije mr Branislave Matić, pod nazivom: „Prediktori respiratornog zdravlja učenika osnovnih škola“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 11. 2018. godine, sa početkom u 13.00 časova.


17. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Vučković-Filipović, pod nazivom: „Procena uloge autonomnog nervnog sistema u povezanosti opstruktivne „sleep apnee“ i kardiovaskularnih poremećaja neinvazivnim metodam“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 17. 12. 2018. godine, sa početkom u 11.30 časova.


14. 12. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ane Stojanović, pod nazivom: „Promene u metabolizmu masnih kiselina kod pacijenta sa karcinomom pluća“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 14. 12. 2018. godine, sa početkom u 12.00 časova.


30. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Stefana Stojanovića, pod nazivom: „Ispitivanje vezivanja tigeciklina za humani serumski albumin i interakcije sa jonima metala i fluorohinolonima – in vitro studija“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 30. 11. 2018. godine, sa početkom u 14.15 časova.


26. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marije Sekulić, pod nazivom: „Higijensko-nutritivni status kao prediktor zdravlja stanovništva Srbije“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 26. 11. 2018. godine, sa početkom u 14.30 časova.


21. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Sandre Matović, pod nazivom: „Farmakokinetika 25-hidroksi vitamina D kod dece obolele od astme“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 21. 11. 2018. godine, sa početkom u 11.30 časova.


20. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dušana Tomovića, pod nazivom: „Sinteza, karakterizacija i ispitivanje biološke aktivnosti binuklearnih kompleksa bakra(II) sa S-alkenil derivatima tiosalicilne kiseline“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 11. 2018. godine, sa početkom u 13.00 časova.


1. 11. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dragane Savić, pod nazivom: „ Značaj određivanja solubilnog cd14 podtipa- presepsina u trahealnom aspiratu u diferencijalnoj dijagnozi infekcije novorođenčeta “ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 01. 11. 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.


18. 10. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Mirjane Mišković, pod nazivom: „ Procena tipoloških razlika (TCI) obolelih od shizofrenije u odnosu na zdravu populaciju“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 18. 10. 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.


10. 10. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dragane Bubanje, pod nazivom: „Značaj statičkog i dinamičkog modela merenja plantarnog pritiska u dijagnostici dijabetesnog stopala“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 10. 10. 2018. godine, sa početkom u 11.20 časova.


8. 10. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Radeta Milića, pod nazivom: „Značaj biomarkera u proceni ishoda akutne plućne tromboembolije“ održaće se Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 08.10.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova.


13. 9. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Miodraga Glišića, pod nazivom: „Procena dinamičke nestabilnosti kolena kod povrede zadnje ukrštene veze pomoću trodimenzionalnog OptiTrack sistema“ održaće se Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 13. 09. 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.


19. 6. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nevene Gajović, pod nazivom: „Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg tumora dojke“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 06. 2018. godine, sa početkom u 13.00 časova.


12. 6. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Gordane Sošić, pod nazivom: „Frekvenca mikronukleusa u limfocitima periferne krvi kod trudnica sa trombofilijom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 12. 06. 2018. godine, sa početkom u 13.00 časova.


7. 6. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Saše Plećevića, pod nazivom: „Kolorektalni karcinom: „Uloga fizičke aktivnosti u regulaciji kardiovaskularne homeostaze pacova“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 07. 06. 2018. godine, sa početkom u 12.00 časova.


31. 5. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Đorđević, pod nazivom: „Procena socijalne kognicije i neurokognicije kod bolesnika sa shizofrenijom i bipolarnim afektivnim poremećajem“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu dana 31. 05. 2018. godine, sa početkom od 12.00 časova.


29. 5. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milana Jovanović, pod nazivom:„Kolorektalni karcinom: Značaj koncentracija citokina u serumu i fecesu za procenu težine bolesti“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 29. 05. 2018. godine, sa početkom u 12.00 časova.


24. 5. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marine Jovanović, pod nazivom: „Povezanost metaboličkog sindroma i imunskih parametara sa kliničkim i patohistološkim karakteristikama bolesnika sa ulceroznim kolitisom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24. 05. 2018. godine, sa početkom u 15.00 časova.


14. 5. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Zorana Jovića, pod nazivom: „Agregabilnost trombocita i aktivnost antikoagulantnih proteina tokom stres ehokardiografije sa dobutaminom kod asimptomatskih pacijenata četiri meseca nakon perkutane koronarne intervencije“ održaće se 14. 5. 2018. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ sa početkom od 15.30 časova.


10. 5. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Zorana Jovića, pod nazivom: „Uticaj mezenhimalnih matičnih ćelija na signalni put IL-17 u modelima akutnog hepatitisa i fibroze jetre“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ sa početkom od 14.00 časova.


10. 5. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nede Milosavljević, pod nazivom: „Uticaj mezenhimalnih matičnih ćelija na signalni put IL-17 u modelima akutnog hepatitisa i fibroze jetre“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ sa početkom od 14.00 časova.


24. 4. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Pantić Biševac, pod nazivom:„Serumske vrednosti interleukina 27 i parametara oksidativnog stresa kod pacijenata sa primarnim melanomom kože“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24. 04. 2018. godine, sa početkom u 12.00 časova.


16. 4. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Zorice Tončićc, pod nazivom:„Uticaj rehabilitacije vida specijalnim pomagalima na kvalitet života slabovide djece“ održaće se u KPR-u Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 16. 04. 2018. godine, sa početkom u 13.00 časova.


16. 4. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Zorana Aleksića, pod nazivom:„Uticaj individualnog hirurškog iskustva na učestalost dehiscencije kolo-rektalne anastomoze posle prednje resekcije rektuma kod obolelih od rektalnog karcinoma“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 16. 04. 2018. godine, sa početkom u 11.35 časova.


2. 4. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ane Azanjac Arsić, pod nazivom: „Analiza faktora rizika za nastanak glioma“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 2. 4. 2018. godine, sa početkom u 12.00 časova.


23. 3. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dragice Selaković, pod nazivom:„Bihevioralni efekti hronične primene suprafizioloških doza androgenih anaboličkih steroida i programiranog trenažnog procesa kod pacova“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 23. 03. 2018. godine, sa početkom u 14.30 časova.


23. 3. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jovane Joksimović, pod nazivom: „Uticaj androgenih anaboličkih steroida na bihevioralne manifestacije uzrokovane restrikcijom unosa hrane kod pacova“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 23. 03. 2018. godine, sa početkom u 17.00 časova.


13. 3. 2018. godine

Javna odbrana Nevenke Ilić pod nazivom „Značaj merenja koncentracije proteina Klara ćelija u serumu kod dece sa atopijskom konstitucijom“ održaće se dana 13. 03. 2018. godine na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ sa početkom od 11.30 časova.


27. 02. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Miroslava Vasovića, pod nazivom:„Uticaj gustine i vaskularizacije kosti u bočnoj regiji gornje vilice na inicijalnu stabilnost samourezujućih implanata“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 02. 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.


23. 02. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije mr Duška Kornjače, pod nazivom: „Efekti hiperhomocisteinemije na parametre oksidacionog stresa i aktivnost enzima acetilholinesteraze u plazmi i srcu pacova: uloga gasnih transmitera (NO, H2S i CO)“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 23. 02. 2018. godine, sa početkom u 16.05 časova.


23. 02. 2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Brankice Terzić, pod nazivom: „Značaj koncentracija kolagena tip IV, transferina i vezujućeg proteina masnih kiselina jetre u urinu za rano otkrivanje dijabetsne nefropatije“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 23. 02. 2018. godine, sa početkom u 14.00 časova.


19.1.2018. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Kristine Radoman, pod nazivom: „Uticaj ishrane obogaćene OMEGA-3 i OMEGA-6 masnim kiselinama na funkciju miokarda i oksido-inflamacijske parametre kod sraca starih pacova“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 01. 2018. godine, sa početkom u 12.00 časova.


28. 12. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Katarine Janićijević, pod nazivom: „Uticaj demografskih i socioekonomskih faktora na korišćenje psihoaktivnih supstanci kod mladih u Srbiji“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 12. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


27. 12. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Petra Čanovića, pod nazivom: „Antitumorski efekat novosintetisanih kompleksa rutenijuma(II) na tumorske ćelije in vitro“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 12. 2017. godine, sa početkom u 11.05 časova.


25. 12. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Isidore Milosavljević, pod nazivom: „Efekti Pt(II) kompleksa na kontraktilnost, koronarni protok i oksidativni stres izolovanog srca pacova“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 12. 2017. godine, sa početkom u 12.00 časova.


19. 12. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marjane Vukićević, pod nazivom: „Evaluacija efekata omentomijelopeksije na segmentne i provodne funkcije kičmene moždine nakon povrede“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 12. 2017. godine, sa početkom u 13.50 časova.


18. 12. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ljubodraga Minića, pod nazivom: „Evaluacija efekata omentomijelopeksije na segmentne i provodne funkcije kičmene moždine nakon povrede “ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 18. 12. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


18. 12. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Vladimira Puzovića, pod nazivom: „Evaluacija morfoloških karakteristika, motoričkih i senzornih sposobnosti ruke i procena faktora uticaja na iste kod pacijenata operisanih nakon povrede perifernih nerava“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 18. 12. 2017. godine, sa početkom u 12.00 časova.


15. 12. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marine Gazdić, pod nazivom: „Efekat mezenhimalnih matičnih ćelija na oštećenje jetre uzrokovano aktivacijom NKT ćelija“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 15. 12. 2017. godine, sa početkom u 12.00 časova.


29. 11. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Merdina Markišića, pod nazivom:„Ređi humoralni faktori rizika za ishemijski moždani udar i njihov prognostički značaj“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 29. 11. 2017. godine, sa početkom u 15.00 časova.


14. 10. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Vladimira Vukomanovića, pod nazivom: „Scintigrafske karakteristike ekspanzivnih procesa hipofize i nadbubrežnih žlezda primenom tumorotropnih radiofarmaceutika“ održaće se u Velikoj sali „prof. dr Milija Đurić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 14. 10. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


12. 10. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Miodraga Srećkovića, pod nazivom:„Povezanost depresije i anksioznosti sa koronarnom ishemijom procenjenom frakcionom rezervom protoka“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 12. 10. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


5. 10. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Tanje Prodović, pod nazivom: „Identifikacija prediktora mortaliteta pacijenata sa prelomom kuka starije životne dobi“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 05. 10. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


4. 10. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Sotirović, pod nazivom:„Koncentracije citokina u serumu kod pacijenata sa planocelularnim karcinomom larinksa“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 04. 10. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


2. 10. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Tamare Nikolić, pod nazivom:„Efekti hiperhomocisteinemije na funkciju miokarda, koronarnu cirkulaciju i redoks status izolovanog srca pacova: uloga inhibitora hidroksimetil-glutaril koenzim A (HMG-COA) reduktaze“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 02. 10. 2017. godine, sa početkom u 15.00 časova.


29. 9. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Bobana Joksimovića, pod nazivom: „Prognostička uloga intraoperativnog monitoringa u neurohirurgijimozga i kičmene moždine“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 29. 09. 2017. godine, sa početkom u 12.00 časova.


27. 9. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Branimira Radmanovića, pod nazivom: „Uticaj polimorfizma i indukcije gena za metabolišuće enzime na klinički odgovor pacijenata lečenih olanzapinom“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 09. 2017. godine, sa početkom u 15.00 časova.


22. 9. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nenada Zornića, pod nazivom:„Analiza faktora koji utiču na kvalitet života kod bolesnika lečenih od pneumonije posle mehaničke ventilacije“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22. 09. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


19. 9. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Gorana Pešića, pod nazivom: „Vrednosti parametara oksidacionog stresa i inflamacije kod pacijenata sa prelomom kuka i butne kosti“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 09. 2017. godine, sa početkom u 14.30 časova.


19. 9. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Vere Vučićević, pod nazivom: „Metod primene propofola i neželjeni efekti duboke sedacije tokom dijagnostičke kolonoskopije“ održaće se u Velikoj sali „prof. dr Milija Đurić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 09. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


20. 9. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Vesne Skuletić, pod nazivom: „Uticaj ekspresije COX-2, P27 i VEGF na stvaranje novih krvnih i limfnih sudova u tkivu klasičnih i folikularnih varijanti papilarnog karcinoma štitaste žlezde“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 09. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


19. 9. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ksenije Vučićević, pod nazivom:„Ekspresija gena ABCB1 i gena regulatora apoptoze kao faktora rezistencije na hemioterapiju kod obolelih od hronične limfocitne leukemije“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 09. 2017. godine, sa početkom u 11.00 časova.


20. 7. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nataše Perković Vukčević, pod nazivom: „Faktori koji utiču na proces eliminacije benzodiazepina, kliničku sliku i ishod akutne intoksikacije benzodiazepinima kod osoba starije životne dobi“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 07. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


18. 7. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ružice Lukić, pod nazivom:„ Hepatitis S i parametri inflamacijskog odgovora kod pacijenata sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom “ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 18. 07. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


5. 7. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Vesne Ignjatović, pod nazivom: „Uticaj terapije diureticima na izlučivanje radioaktivnog joda 131I kod pacijenata sa diferentovanim karcinomima štitaste žlezde“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 05. 07. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


6. 7. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije mr Vlade Injac, pod nazivom: „Analiza faktora rizika za smrtni ishod i troškova lečenja kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji sa pneumonijom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 06. 07. 2017. godine, sa početkom u 13.30 časova.


22. 6. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Milovanović, pod nazivom: „Infekcija Cytomegalovirus-om i patogeneza eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22. 06. 2017. godine, sa početkom u 16.00 časova.


20. 6. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Arsenijevića, pod nazivom: „Značaj ekspresije galektina-3 u patogenezi primarnog bilijarnog holangitisa kod miševa“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 06. 2017. godine, sa početkom u 12.15 časova.


15. 6. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandre Sekulić, pod nazivom: „Analiza faktora koji utiču na pojavu urinarnih infekcija kod pacijenata sa povredom kičmene moždine“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 15. 06. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


13. 6. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije „Uticaj prolazne hipotermije i loše metaboličke adaptacije na perinatalni morbiditet kod novorođenčadi sa intrauterusnim zastojem u rastu“ Tanje Lazić Mitrović održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu dana 13. 06. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


9. 6. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Žarka Krivokapića, pod nazivom: „Faktori koji utiču na kvalitet života pacijenata posle hirurških intervencija u opštoj anesteziji“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 09. 06. 2017. godine, sa početkom u 15.00 časova.


29. 05. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Dragane Dragaš Milovanović pod naslovom "Uticaj genskog polimorfizma metabolišućih enzima CYP3A5, CYP2C8 i CYP1A2 na efikasnost i bezbednost terapije karbamazepinom kod dece" održaće se dana 29.05.2017. godine sa početkom u 12:00 časova na Fakultetu medicinsih nauka Univerziteta u Kragujevcu.


26. 05. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Snežane Pešić, pod nazivom: „Uticaj mekih kontaktnih sočiva na intraokularni pritisak meren metodom bezkontaktne tonometrije“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 26. 05. 2017. godine, sa početkom u 15.00 časova.


23. 05. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Milene Deljanin pod naslovom "Antitumorska aktivnost ekstrakta Chelidonium majus in vitro" održaće se dana 23.05.2017. godine sa početkom u 12:00 časova na Fakultetu medicinsih nauka Univerziteta u Kragujevcu.


19. 05. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Petra Ristića, pod nazivom: „Uticaj selektivne blokade elemenata tkivnog renin angiotenzin aldeosteron sistema na izolovano srce pacova u hemijski izazvanom Diabetes mellitus-u“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 05. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


11. 05. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marka Milosavljevića, pod nazivom: „Analiza uticaja terapije kardiovaskularnih bolesti na efikasnost lokalnih anestetika prilikom ekstrakcije zuba: serija slučajeva“ održaće se u Zelenoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 11. 05. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


28. 04. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dragane Ristić, pod nazivom: „Efekat anti–VEGF monoklonskog antitela na strukturne promene u makuli kod bolesnika sa vlažnom formom senilne degeneracije žute mrlje“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 04. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


25. 04. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Igora Jovanovića, pod nazivom: „Klinički značaj manometrije anorektalne regije kod bolesnika sa poremećajem funkcije analnih sfinktera“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 04. 2017. godine, sa početkom u 12.00 časova.


12. 04. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dubravke Vukadinović, pod nazivom: „Analiza faktora koji utiču na neuspeh lečenja vanbolničke pneumonije kod hospitalizovanih pacijenata“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 12. 04. 2017. godine, sa početkom u 15.30 časova.


24. 03. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nebojše Marića, pod nazivom: „Klinička procena efikasnosti i bezbednosti uniportalne i konvencionalne VATS simpatikotomije u lečenju osoba sa primarnom fokalnom hiperhidrozom“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24. 03. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


24. 02. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Violette Raffay, pod nazivom: „Uticaj primene glukagona i adrenalina na ishod srčanog zastoja izazvanog fibrilacijom komora – eksperimentalni model“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24. 02. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


17. 02. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marka Spasića, pod nazivom: „Analiza faktora povezanih sa nastankom komplikacija i/ili smrtnog ishoda kod pacijenata sa akutnim pankreatitisom“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 17. 02. 2017. godine, sa početkom u 12.00 časova.


31. 01. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Miloša Milosavljevića, pod nazivom:„ Uticaj signalnog puta IL-33/ST2 na razvoj nekroze kod karcinoma dojke“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 31. 01. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


30. 01. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marine Mijajlović, pod nazivom:„ Sinteza, karakterizacija i potencijalna biološka aktivnost kompleksa paladijuma(II) i platine(IV) sa S-alkil derivatima tiosalicilne kiseline“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 30. 01. 2017. godine, sa početkom u 12.00 časova.


27. 01. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milice Petrović, pod nazivom: „Analiza faktora rizika za razvoj ateroskleroze kod bolesnika koji boluju od hronične bolesti bubrega“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 01. 2017. godine, sa početkom u 13.15 časova.


25. 01. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Gore Miljanović, pod nazivom: „ Kvalitet života bolesnika na hroničnoj hemodijalizi i sa transplantiranim bubregom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 11. 2017. godine, sa početkom u 16.00 časova.


09. 01. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ivana Srejovića, pod nazivom: „Efekti modulacije N-metil-D-aspartatnih receptora na izolovanom srcu pacova“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 09. 01. 2017. godine, sa početkom u 16.00 časova.
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.