Тренутно сте на:
 
  Упис на факултет
    школске 2019/2020
 


Повезани садржаји:

 

Навигација:
 
Почетна страна
 
 
Информације за кандидате
ИНФОРМАЦИЈЕМЕДИЦИНАФАРМАЦИЈАСТОМАТОЛОГИЈАСТРУКОВНЕАРХИВА

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
(Интегрисане академске студије ФАРМАЦИЈЕ)

Коначну ранг листа кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину школске 2019/2020 године на Интегрисаним академским студијама фармације можете погледати овде.


ПРЕЛИМИНАРНА ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА
(Интегрисане академске студије ФАРМАЦИЈЕ)

Прелиминарну јединствену ранг листу кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину школске 2019/2020 године на Интегрисаним академским студијама фармације можете погледати овде.


ОДГОВОРИ НА ТЕСТ ПИТАЊА
(Интегрисане академске студије ФАРМАЦИЈЕ)

Одговоре на питања са пријемног испита (тест А) школске 2019/2020 године можете погледати овде.


Одговоре на питања са пријемног испита (тест Б) школске 2019/2020 године можете погледати овде.Одговоре на питања са пријемног испита (тест В) школске 2019/2020 године можете погледати овде.


Одговоре на питања са пријемног испита (тест Г) школске 2019/2020 године можете погледати овде.КОНАЧНА АФИРМАТИВНА ЛИСТА КАНДИДАТА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Коначна Афирмативна листа кандидата припадника ромске националне мањине пријављених на конкурс за упис у прву годину школске 2019/2020 године можете погледати овде.


ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
(Интегрисане академске студије ФАРМАЦИЈЕ)

Листу пријављених кандидата за полагање пријемног испита на Интегрисаним академским студијама фармације школске 2019/2020 године можете погледати овде.


КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис студената у прву годину студија школске 2019/2020. године на следећим акредитованим студијским програмима:

Назив студијског програма буџет. самофинан.
Интегрисане академске студије фармације 84 -

  Комплетан текст конкурса   


УПИС НА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ

На расписани конкурс могу се пријавити кандидати који су имају одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању и уверење о здравственом стању.

Одговарајућим средњим образовањем сматра се:

- за упис на интегрисане академске студије фармације: завршена гимназија или школе здравственог или ветеринарског усмерења или стручне школе одговарајућег образовног профила у четворогодишњем трајању.

Кандидати за упис у прву годину полажу пријемни испит из следећих предмета:
- на студијском програму Интегрисаних академских студија фармације - из Математике и Хемије

Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили прву, другу или трећу награду на државном такмичењу у чијој организацији учествује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу, не полажу пријемни испит из одговарајућег предмета, а у складу са општим актом високошколске установе. Календар такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2017/2018. годину може се наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа: - читко попуњену пријаву (добија се на Факултету),
- оригинална сведочанства I, II, III и IV разреда (на увид),
- фотокопије истих сведочанстава,
- оригинал диплому (на увид),
- фотокопију дипломе,
- извод из матичне књиге рођених (оригинал и фотокопија),
- лекарско уверење (издато од надлежне здрав. установе),
- уплату за трошкове пријемног испита.

Напомена: Фотокопије докумената, која се дају на увид, не морају бити оверене

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Информације у вези са уписом погледајте у тексту Конкурса за упис у прву годину студија овде.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА
Информације у вези са уписом погледајте у тексту Конкурса за упис у прву годину студија овде.

УПИС ЛИЦА КОЈА НЕМАЈУ ЈАВНУ ИСПРАВУ О СТЕЧЕНОМ СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ
Информације у вези са уписом погледајте у тексту Конкурса за упис у прву годину студија овде.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
Информације у вези са уписом погледајте у тексту Конкурса за упис у прву годину студија овде.

ПРОГРАМ УПИСА СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Информације у вези са уписом погледајте у тексту Конкурса за упис у прву годину студија овде.

ПРОГРАМ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Информације у вези са уписом погледајте у тексту Конкурса за упис у прву годину студија овде.ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС

Пријем докумената обавиће се у згради Деканата у улици Светозара Марковића 69,  дана 19, 20, и 21. јуна 2019. године, у времену од 9.00 - 15.00 часова.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе нострификована документа или потврду Министарства просвете Републике Србије да је нострификација започета.

Трошкове пријемног испита у износу од 7000 (седам хиљада) динара уплатити на жиро рачун  Факултета број: 840-1226666-19,  са позивом на број:
сврха уплате модел позив на број

Трошкови пријемног испита:

 

 

за Интегрисане академске студије фармације

  02020

Прималац:  Факултет медицинских наука у Крагујевцу

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит одржаће се на Факултету медицинских наука (Светозара Марковића 69) у следећем термину:

за Интегрисане академске студије фармације

29. јуна 2019. год. 13.00 - 16.00

 

УПУТСТВО КАНДИДАТИМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Поштовани кандидати,

Провера идентитета кандидата обавиће се приликом уласка кандидата у просторије факултета увидом у личну карту или пасош, сат времена пре почетка полагања пријемног испита.

У просторију где ће се полагати пријемни испит дозвољено је уношење само следећих предмета:
• хемијска оловка која пише плавом бојом
• графитна оловка
• џепни калкулатор (погледајте примере допуштених и забрањених калкулатора наведене у Упутству кандидатима
  за полагање пријемног испита
)
• идентификациони листић, који су кандидати добили приликом предавања докумената

Забрањено је поседовање било какве литературе, џепних рачунара, мобилних телефона, радио уређаја, „паметних сатова“ (компјутеризовани ручни сатови са било каквим оперативним системом, могућношћу меморисања или калкулатором), папира и слично. Уколико неки од наведених предмета кандидат буде донео на испит, исти ће бити одузет током трајања испита (Факултет не може гарантовати безбедност ових предмета, те се кандидати моле да овакве предмете не уносе у просторије у којима се одвина пријемни испит).

Пошто се кандидат распореди на радно место, добија тестове, као и оверене празне папире за рад.

Кандидат предаје урађени тест члану Комисије и напушта просторију водећи рачуна да не омета остале кандидате. Кандидат не може напустити просторију пре истека првог сата рада на тесту.

Строго је забрањена замена картона за одговоре кандидата на пријемном испиту.
Кандидат који је на било који начин нарушио регуларност испита, удаљује се из просторије за полагање чиме губи право на даљи ток испита и рангирање на ранг листи.

Упутство кандидатима за полагање пријемног испита и примере допуштених и забрањених типова калкулатора и ручних сатова можете погледати овде

 

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Кандидат који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, односно на међународном такмичењу, из хемије или математике не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета.

Пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената.

Рангирање кандидата обавља се на основу успеха постигнутог у сва четири разреда у средњој школи (максимални број бодова је 40) и на пријемном испиту (максималан број бодова је 60).

Укупан максимални број бодова који кандидат може остварити износи 100.

На терет буџета може бити уписан кандидат са коначне ранг листе који је остварио преко 50 бодова.

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и веб страници Факултета.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну јединствену ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе.

Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.

На решење декана Факултета по приговору кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од 24 сата од пријема решења.

Савет факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.

Коначна ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и веб страници Факултета и Универзитета.УПИС КАНДИДАТА

Упис кандидата у прву годину студија на студијском програму Интегрисаних академских студија ФАРМАЦИЈЕ обавиће се у просторијама Факултета медицинских наука у Крагујевцу (Светозара Марковића бр. 69), 9. јула (уторак) у времену од 09.00 - 15.00 часова. Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

УПИС НА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА

Упис на непопуњена места обавиће се јавном прозивком кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

На прозивку се јављају искључиво кандидати који су стекли право уписа, а на ранг листи су били преко броја предвиђеног за упис.
Кандидат (или у случају објективне спречености - члан породичног домаћинства) који не приступи прозивци сматраће се да је одустао од уписа, па се прозива следећи кандидат са ранг листе.

Кандидат који је током прозивке стекао право на упис у обавези је да истог дана приложи потребна документа за упис.

Упис на непопуњена места обавиће се јавном прозивком кандидата према редоследу на коначним ранг листама,
11. јула (четвртак) 2019. године у времену:
- од 10.30 часова за студијски програм Интегрисане академске студије ФАРМАЦИЈЕ


Сваки кандидат је дужан да приложи следећа документа:

- оригинал дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту у средњој школи;
- оригинале сведочанстава о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе;
- нострификована документа (уколико је приликом пријема докумената приложио потврду);
- извод из матичне књиге рођених;
- два обрасца ШВ-20 (купују се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
- једну фотографију формата 2,5 x 2 цм;

Све информације о детаљима уписа и  студирања,  можете добити на телефон: 034/306 800, или на web адреси Факултета медицинских наука у Крагујевцу www.medf.kg.ac.rs

 

ИНФОРМАЦИЈЕ БУДУЋИМ СТУДЕНТИМА

- Дан отворених врата

- Брошура о Факултету

- Програм за проверу знања

- Тестови са пријемног испита

- Тестови са пријемног испита

- Наставни програм МАТЕМАТИКЕ за пријемни испит

- Наставни програм ХЕМИЈЕ за пријемни испит