Trenutno ste na:
 
Organizacija
  Organ upravljanja
 

Povezani sadržaji:
 
Organizacija
Organ upravljanja
Organ poslovođenja
Stručni organi
Studentski parlament
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


OBAVESTENJE

Zbog neradnih dana u vreme državnog praznika (15. i 16. februar) nastava na svim studijskim programima predvi-đena rasporedom za 15.2. održaće se 22.2.2019. godine, a nastava predviđena za 22.2. održaće se 23.2.2019. godine. Odluku možete pogledati ovde. 
ORGAN UPRAVLJANJA

Organ upravljanja Fakulteta je Savet Fakulteta.

Savet Fakulteta bira predsednika i zamenika predsednika javnim glasanjem iz reda predstavnika Fakulteta.


Izabrani članovi Saveta

 1. prof. dr Gordana Radić , predsednik    
 2. prof. dr Jasmina Knežević, član    
 3. prof . dr Jasna Jevđić, član    
 4. prof. dr Snežana Cupara, član    
 5. doc. dr Nataša Zdravković, član    
 6. doc. dr Vladimir Živković, član    
 7. prof. dr Marija Milovanović, član    
 8. prof. dr Aleksandra Jurišić-Skevin, član    
 9. doc. dr Olivera Milovanović, član    
 10. Suzana Živanović, saradnik u nastavi, član    
 11. Miroslav Vasović, saradnik u nastavi, član    
 12. Milan Milojević, zamenik predsednika    
 13. Ivan Miloradović, član    
 14. Sava Trajković , član    
 15. Marko Ristić , član    
 16. Dušan Ivanović , član    

 

Savet Fakulteta:

 • donosi Statut Fakulteta,  na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • donosi finansijski plan,  usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun  Fakulteta,  na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • usvaja plan korišćenja sredstava za investicije,  na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • donosi godišnji program rada Fakulteta;
 • donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica na osnovu  predloga Nastavno-naučnog veća Fakulteta;
 • bira i razrešava dekana Fakulteta;
 • bira predsednika Saveta Fakulteta;
 • odlučuje o prigovorima podnetim u postupku izbora u zvanje nastavnika odnosno saradnika;
 • daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta;
 • daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
 • donosi odluku o visini školarine,  na predlog Nastavno-naučnog  veća;     
 • donosi pravilnike o radu organizacionih jedinica;
 • podnosi Republici Srbiji izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Fakulteta.