Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
 
JUNIOR I MAKRO PROJEKTI FAKULTETA


JUNIOR PROJEKAT 08-14Naziv Projekta

Eksplozivna jačina mišića trupa i kuka kao potencijalni faktor rizika za nastanak akutnog nespecifičnog lumbalnog sindroma

Sažetak

Iako su istraživanja uloge poremećaja neuromišićne funkcije u etiologiji nespecifičnog lumbalnog sindroma (NLS) veoma aktuelna, procena i značaj brzine razvoja sile mišića trupa i kuka, kao i neuravnoteženost ovih mišića kao potencijalnih prediktora nastanka NLS do sada nisu ispitivani. Zbog toga su ciljevi ovog istraživanja da se ispita značaj eksplozivne jačine mišića trupa (fleksora, ekstenzora, laterofleksora, rotatora) i kuka (fleksora, ekstenzora, abduktora, aduktora, rotatora) kao potencijalnog faktora predikcije i detekcije nastanaka NLS, odnosno da se ispita da li neuravnoteženost u maksimalnoj i eksplozivnoj jačini antagonističkih mišića trupa i kuka predstavlja faktor rizika za nastanak akutnog nespecifičnog lumbalnog sindroma (ANLS). Istraživanjem će biti obuhvaćene dve grupe ispitanika: pacijenti sa ANLS (eksperimentalna grupa - EG) odnosno zdravi ispitanici bez ranije istorije simptoma ANLS (kontrolna grupa - KG). Maksimalna i eksplozivna jačina mišića trupa i kuka biće merena primenom standardnih izometrijskih testova za procenu maksimalne i eksplozivne jačine ovih mišića, a električna aktivnost mišića tokom izvođenja testova biće praćena elektromiografom. Poređenjem rezutata EG i KG ispitaće se da li procena maksimalne i eksplozivne jačina mišića trupa i kuka, može doprineti predikciji nastanka ANLS. Očekuje se da će nalazi predloženog istraživanja doprineti poboljšanju metodologije procene neuromišićne funkcije mišića trupa i kuka, kao i da će produbiti razumevanje mehanizama koji uzrokuju nastanak NLS.

Rukovodilac projekta
Doc. dr Dušica Đorđević

Glavni istraživač
Doc. dr Dušica Đorđević

Angažovani istraživači :
Prof. dr Vladimir Jakovljević
Doc. dr Katarina Parezanović Ilić
Doc. dr Aleksandra Jurišić Skevin
Ass. vladimir Živković
Ass. Ivan Srejović
Dr Olivera Knežević, Institut za medicinska istraživanja Beograd, istraživač saradnik
Prof. dr Dragan Mirkov, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd
Prof. dr Dragan Radovanović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Niš
Dr Milica Jevremović, doktorant FMN Kragujevac
Dr Jelica Stojanović Tošić,
doktorant FMN Kragujevac

    VERZIJA ZA STAMPU