Trenutno ste na:
 
Specijalističke studije
  Specijalista farmacije
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
SPECIJALISTIČKE STUDIJE
specijalista farmacije

 

O studijama

 

Naziv: Specijalističke akademske studije – specijalista farmacije

Obrazovni i profesionalni ciljevi nastave:
Marketing u zdravstvu je oblast koja se neprestano razvija i u kojoj se promene odvijaju ogromnom brzinom. Cilj specijalističkih akademskih studija - specijalista farmacije je da studentima pruži neophodne kompetence na osnovu kojih funkcioniše marketing i da istakne njihov uticaj na poslovne performanse jedne organizacije. Učesnicima u donošenju odluka unutar svake organizacije, neophodno je da definišu: kako procesi marketinga mogu da donesu korist kako pojedincu tako i organizaciji; koja je povezanost između marketinga i poslovnih performansi jedne organizacije; koje su implikacije marketinga; kako marketing može da pomogne organizaciji da izađe na kraj sa promenama u svom eksternom i internom okruženju i  kako koordinirati organizacione jedinice.
Krajnji cilj delatnosti Fakulteta medicinskih nauka je stvaranje kompetentnih i kvalitetnih stručnjaka iz oblasti marketinga u zdravstvu koji su usvojili najviše etičke i profesionalne standarde.

Vrsta studija: Specijalističke akademske studije drugog stepena

Ishod procesa:
Stečeno znanje omogućava studentima korišćenje stručne literature i rešavanje problema vezanih za marekting u sistemu zdravstvene zaštite koji se javljaju u njihovom okruženju, i osposobiće ih za upotrebu naučnih metoda u zdravstvenim istraživanjima. Uporedivost ishoda studijskog programa sa relevantnim međunarodnim uzorima je osnov strategije obezbeđenja kvaliteta nastavnog procesa Fakulteta medicinskih nauka.

Stručni akademski naziv: specijalista farmacije

Uslov za upis:
Za upis specijalističih akademskih studija - specijalista farmacije mogu da konkurišu kandidati koji su predhodno završili integrisane akademske studije iz polja medicinskih nauka (300ESPB i više).

Način i vreme izvođenja:
Specijalističke akademske studije organizuju se u okviru jedne akademske godine. Maksimalan broj studenata po godini je 48. Specijalističke akademske studije sadrže 6 obaveznih i 3 izborna predmeta, od čega moraju da polože 6 obaveznih predmeta, 2 izborna predmeta, da obave samostalni istraživački rad, stručnu praksu i da odbrane završni rad. Student je obavezan da upiše predmete sa ukupnim brojem bodova 25 ESPB u I semestru i 25 ESPB u II semestru (bez završnog rada).
Svaki od predmeta je spoj teorijskih osnova, analize i praktičnih primera na konkretan problem. Student će u okviru predmeta imati definisane: ciljeve učenja, središte pažnje predmeta; internet vežbe; ključne termine i pitanja; preporuke za dalji rad. Analiza slučajeva iz prakse, čini bitan sastavni deo većine predavanja i vežbi sa naglaskom na ključna pitanja jedinstvenih karakteristika usluga, marketing miks usluga, kvalitet usluga i produktivnost usluga.
Stručnu praksu student obavlja pod rukovodstvom nastavnika - koordinatora za stručnu praksu. Izradom završnog rada, na kraju studijskog programa, student ostvaruje 10 ESPB. Završni rad se realizuje pod rukovodstvom mentora koga imenuje nadležno veće.
Program specijalističkih akademskih studija usklađen je sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Uslov za prelazak na studijski program:
Studenti mogu da pređu sa srodnih fakulteta na studijski program Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu uz odobrenje za prelazak, koje donosi Nastavno-naučno veće na osnovu pribavljenog mišljenja Komisije koje čine šefovi katedri iz odgovarajućih oblasti.

Obim studija se izražava brojem ESPB bodova:
Studijski program traje jednu godinu i ima ukupno 60 ESPB.

 

Svrha studijskog programa

Svrha specijalističkih akademskih studija- specijalista farmacije je da studentu omogući, da sagleda i definiše odluke i aktivnosti usmerene na ostvarivanje ciljeva jedne zdravstvene organizacije, pri čemu su njene sposobnosti i raspoloživi resursi usklađeni. Student će moći da analizira trenutnu situaciju, formuliše odgovarajuće strategije, te strategije sprovede u delo i ocenjuje, modifikuje ili menja, u zavisnosti od potrebe.
Studenti će biti upoznati sa procesima situacione analize, formulisanjem, implementacijom i evaluacijom strategije. Savladavanjem procesa uzastopnih i uzajamno povezanih aktivnosti koje dovode do određenog ishoda student će interdisciplinarnim, internim i eksterno orjentisanim marketingom sagledati usmerenost organizacije na budućnost u nedeljnim, mesečnim ili dugoročnim vremenskim periodima promena linije usluga ili proizvoda i ciljnog tržišta organizacije.
Studenti će maksimalno biti uključeni kroz predavanja, radionice i diskusije kako bi kvalifikovano pristupili rešavanju konkretnih primera u okviru nacionalne, evropske i međunarodne legislative.

Studenti će dobiti znanje usmereno ka savremenim metodama marketinga u zdravstvu. Interdisciplinarni pristup jedna od najvećih vrednosti usavršavanja u oblasti marketinga. Studijski program specijalističkih akademskih studija - specijalista farmacije koji se sprovodi na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu će biti stalno osavremenjivan, i prilagođavan potrebama savremenog društva.
Kroz razvoj sopstvene izdavačke delatnosti  Fakultet medicinskih nauka će obezbediti adekvatnu literaturu za svoje studente, razvijati domaću medicinsku i stručnu periodiku kroz izdavanje naučnog časopisa od međunarodnog značaja i učiniti što dostupnijom naučnu i stručnu medicinsku literaturu.

 

Ciljevi studijskog programa

Od opštih znanja i veština u okviru specijalističkih akademskih studija - specijalista farmacije student bi stekao i usvojio osnovne informacije i putokaze kako da pravilno shvati i analizira interno i eksterno okruženje, da definiše strategijske opcije koje stoje na raspolaganju. Studenti će biti osposobljeni da definisanu strategiju baziraju na osnovnim ciljevima, koji zahtevaju pravilnu postavku i organizaciju, kako bi na pravi način uključili sve bitne činioce u izradi jedinstvenog plana za njihovo ostvarenje.
Studenti se upoznaju sa osnovnim principima marketinga, informacionih tehnologija, upravljanja kvalitetom, elektronskim poslovanjem i komunikacijama, inovativnog biznisa i farmakoekonomije.
Kroz ovaj program studenti se usavršavaju i stiču znanja i veštine koje ih preporučuju za rad u zdravstvenim ustanovama, farmaceutskoj industriji, javnoj apoteci, farmaceutskim kompanijama koje se bave marketingom kao i svim drugim farmaceutskim kompanijama/ustanovama u raznim oblastima.


Specifični ciljevi su:

 • obezbeđivanje kompetentnih eksperta u oblasti marketinga u zdravstvu
 • unapređenje znanja marketinga u zdravstvu
 • obuka visoko kompetetnih istraživača u oblasti marketinga u zdravstvu
 • promocija zdravlja u saradnji sa društvenom zajednicom
 • podsticanje razvoja veštine komunikacije i sposobnosti upotrebe savremene informacione tehnologije
 • razvijanje sposobnost individualnog rada i  rada u grupi
 • podsticanje stručne i naučne radoznalosti i entuzijazma za sticanje novih znanja, što će biti čvrsta osnova za permanentno učenje i profesionalni razvoj

Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata
Da bi student stekao stručni naziv specijalista farmacije mora da položi 6 obaveznih, 2 izborna predmeta (od 3 ponuđena), obavi samostalni istraživački rad i stručnu praksu i da odbrani završni ispit.
Savladavanjem specijalitičkog akademskog studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • promovisanja zdravstvene organizacije na strateškom i taktičkom nivou
 • pravilnog shvatanja i analiziranja internog i eksternog okruženja
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa
 • definisanja strategijskih opcija koje stoje na raspolaganju, bazirajući se na osnovnim ciljevima, koje zahtevaju pravilnu postavku i organizaciju
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim i međunarodnim okruženjem
 • uočavanja i ispravnog rešavanja profesionalnih etičkih dilema
 • razmene stečenih veština i znanja sa drugim zdravstvenim profilima

Savladavanjem specijalitičkog akademskog studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • temeljnog poznavanja, razumevanja i kritičkog prihatanja principa marketinga u zdravstvu
 • dizajniranja odgovarajuće organizacione strukture, na mikro, mezo i makro nivou
 • praćenja i primene novina u struci i nauci
 • upoznavanja sa osnovama regulatornih mehanizama koji su klasifikacione sisteme u oblasti lekova učinili logičnim
 • upotrebe informaciono – komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja

Opis ishoda učenja:
Po završetku specijalističkih akademskih studija se očekuje da student razvije navedene predmetno-specifične i opšte sposobnosti koje će mu omogućiti rešavanje konkretnih problema u praksi uz upotrebu naučnih dokaza i implementaciju novina u određenoj zdravstvenoj struci. Studenti će moći da sagledaju i koriste raznovrsnost komunikacionih sredstava koje koriste moderne zdravstvene organizacije, da razmatraju integrisane marketing komunikacije i da u okviru unapređenja i promocije zdravlja i prevencije bolesti koriste tehnike masovnih komunikacija, kao što su propaganda i odnosi sa javnošću, i tehnike direktnih komunikacija, kao što su lična komunikacija i direktni marketing.

 

Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Studijski program specijalističkih akademskih studija – specijalista farmacije je koncipiran da daje celovito i sveobuhvatno obrazovanje studentima i najnovija naučna i stručna znanja i veštine iz multidisciplinarnih studija, sa posebnim naglaskom na razvoj kreativnih sposobnosti i samostalnosti u stručnom i profesionalnom radu.
Studijski program je po svojoj strukturi i sadržaju, svrsi, ciljevima i ishodima (kompetencijama svršenih studenata) usklađen sa savremenim svetskim tokovima i stanjem visokoškolske edukacije iz multidisciplinarnih studija na nivou master akademskih studija.
Studijski program je formalno i strukturno usklađen sa utvrđenim predmetno specifičnim standardima za akreditaciju.
Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa su uporedivi sa relevantnim studijskim programima:

 1. Studies at Kingston University London (Postgraduate study: Pharmaceutical Science with Management Studies): http://www.kingston.ac.uk/postgraduate-course/pharmaceutical-science-msc/
 2. University of Aberdeen. Postgraduate study: Health Services Research- Master of Public Health: https://www.abdn.ac.uk/study/postgraduate-taught/degree-programmes/909/master-of-public-health/
 3. Studies of the Faculty of Medicine, University of Rijeka. Postgraduate specialist study: Health Management: http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij/menadzment-u-zdravstvu.html