Тренутно сте на:
 
Континуирана едукација
  Медицинска едукација
 


Повезани садржаји:
 
О центру
Континуирана едукација
Најава догађаја
Архива догађаја
Контакт
 

 
Континуирана медицинска едукација
 

Назив курса:

ОСНОВИ ФАРМАКОЕКОНОМИЈЕ


Циљеви курса:


Фармакоекономија је упоредна анализа алтернативних третмана у погледу њиховог резултата и цене. Основни задаци фармакоекономске анализе су да се идентификују, измере и упореде трошкови и последице алтернативних третмана.
Циљ овог курса је да упозна лекаре који раде у здравственој служби, лекаре који раде у фармацеутској индустрији и фармацеуте са основним методама и дометима фармакоекономске анализе. Они заправо треба да науче како да користе методе фармакоекономске анализе у свом стручном раду.

Знања и вештине које ће полазник стећи када успешно заврши курс:


Полазник курса ће по успешном завршетку наставе овладати следећим знањима и вештинама”:
1. Моћи ће да дефинише термин фармакоекономија и разуме основне елементе фармакоекономске анализе.
2. Познаваће детаље 4 основна приступа фармакоекономске евалуације: (1) анализа минимизације трошкова, (2)анализа трошкови/ефекат, (3) анализа трошкови/квалитет живота и (4) анализа трошкови/добит.
3. Моћи ће да примени основне методе фармакоекономије у здравственој служби.
4. Научиће како да евалуира фармакоекономску анализу.

План наставе:

Курс из Фармакоекономије траје укупно 8 школских часова, који се одржавају у току једног дана:

 
1. дан
Предавања
4 часа
Вежбе
2 часа
Семинари
2 часа
Укупно
6 часова


После одржане наставе, полазници полажу тест.


Програм наставе:


A. Програм наставе


1. час предавања
Увод у фармакоекономску анализу
Перспективе фармакоекономске анализе. Технике: анализа минимализације трошкова, анализа трошкови/ефекат, анализа трошкови/квалитет живота и анализа трошкови/добит. Трошкови терапијских могућности.

2. час предавања
Мерење исхода терапијске алтернативе

Како мерити исход лечења? Шта је то квалитет живота везан за здравље? Генерички инструменти за мерење квалитета живота. Инструменти за мерење квалитета живота који су специфични за одређену болест. Година живота прилагођена за квалитет – како се израчунава.

3. час предавања
Анализа одлуке

Идентификација свих терапијских опција и њихових последица. Конструкција “?дрвета одлуке?. Одређивање вероватноћа и вредности сваке од грана дрвета одлуке. Анализа чворних места на дрвету одлуке. Анализа осетљивости одлуке на основу промене вредности параметара.


4. час предавања
Оцена валидности и значајности фармакоекономске студије

Да ли студија има добро дефинисан економски циљ? Да ли упоређује добро дефинисане алтернативне поступке (дијагностичке или терапијске)? Да ли дефинише гледиште са кога се спроводи анализа? Да ли студија цитира добре доказе о ефикасности алтернатива? Да ли су у студији идентификовани сви релевантни трошкови и ефекти? Да ли су резултујући трошкови или трошкови по јединици мерења импресивни? Да ли се закључци студије мењају ако се у реалним границама мењају цене лечења или ефекти? (анализа осетљивости)


1. час семинара

Израда протокола фармакоекономске студије

Елементи протокола клиничких и фармакоекономских студија. Пример протокола за упоређење различитих третмана инсомније. Поступак израде протокола.


2. час семинара

Фармакоекономске анализе у психијатрији

Специфичности мерења исхода у психијатрији. Израда домаћег трошковника психијатријских процедура. Анализа једне фармакоекономске анализе у психијатрији и њена применљивост у Србији.

1. час вежби

Критичка процена валидности и значајности једне фармакоекономске студије. Полазници раде у мањим групама на решењу проблема, затим износе резултате и са модератором долазе до правог одговора.

2. час вежби

Израда дрвета одлуке за проблем кој поставља модератор. Полазници раде у мањим групама на решењу проблема, затим износе резултате и са модератором долазе до правог одговора.


Методе наставног рада:

У току курса користе се класична предавања, семинари и вежбе на којима се решавају клинички проблеми.

Начин провере знања:

На крају курса знање студената се проверава тестом. Пример теста:

1. Дефинишите појам фармакоекономија.

2. Шта је то анализа минимизације трошкова?

3. Објасните начин израчунавања броја година које су прилагођене за квалитет који носи неки третман.

4. Који су елементи анализе трошкови/ефекат?.

5. Које су основне карактеристике анализе трошкови/добит?

6. Како се израчунава вредност терапијске алтернативе на дрвету одлуке?

7. Шта је то анализа осетљивости резултата фармакоекономске студије?

8. Које услове мора да испуни валидна фармакоекономска анализа.


Литература:

1. Walley T, Haycox A. Pharmacoeconomics: basic concepts and terminology. British Journal of Clinical Pharmacology 1997; 43: 343-348.
2. Malek M. Pharmacoeconomics. Pharmaceutical Jaornal 1996; 256: 759-761.
3. Malek M. Pharmacoconomics-Measuring quality of life impacts. Pharmaceutical Journal 1997; 258: 22-24.
4. Walley T, Haycox A. Pharmacoeconomics: evaluating the evaluators. British Journal of Clinical Pharmacology 1997; 43: 451-456.
5. Malek M. Pharmacoeconomics: Decision analysis and quality control. Pharmaceutical Journal 1997; 258: 99-101.
6. Anis AH, Gagnon Y. Using Economic Evaluations to Make Formulary Coverage Decisions. PharmacoEconomics. 2000
7. Anis AH. Pharmaceutical policies in Canada: another example of federal provincial discord
Canadian Medical Association Journal. 2000
8. Anis AH, Rahman T,Schechter MT. Using Pharmacoeconomic Analysis to Make Drug Insurance Coverage Decisions. PharmacoEconomics. 1998
9. Anis AH. Evidence-based decision making: using submission guidelines to inform formulary approvals. American Journal of Managed Care. 1999
10. Anis AH, Lynd LD, Wang X, King G, Spinelli JJ, Fitzgerald M, Bai T, Pare P. Double trouble: impact of inappropriate use of asthma medication on the use of health care resources. Canadian Medical Association Journal, 2001