Trenutno ste na:
 
Centar izuzet.vrednosti
 


Povezani sadržaji:
 
Početna strana Centra
Aktivnosti Centra
O Centru
Delatnost rada Centra
Ciljevi Centra
Istraživači u Centru
Projekti Centra
Rezultati Centra
Saradnja i organizacija
 

 

CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I
ISTRAŽIVANJE MATIČNIH ĆELIJA
 


KALENDAR LABORATORIJSKIH SASTANAKA

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


   

AKTUELNO

PODRUŽNICA DRUSTVA IMUNOLOGA ZA CENTRALNU SRBIJU,
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 03. decembra 2018. godine u 14.00 u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka prisustvujete predavanju pod nazivom:

,,Transgeno pojačana ekspresija galektina-3 u ? ćelijama pankreasa ima protektivno dejstvo na razvoj tip 1 šećerne bolesti izazvane primenom višestrukih niskih doza streptozotocina: uloga IL-33" koje će održati:

Doc. dr Nemanja Jovičić


PODRUŽNICA DRUSTVA IMUNOLOGA ZA CENTRALNU SRBIJU,
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 08. novembra 2018. godine u 15.00 u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka prisustvujete predavanju pod nazivom:

"Imunomodulatorni efekti IL-33 u dijabetesu tip 1: (analiza u eksperimentalnom modelu indukovanog dijabetesa kod miševa)" koje će održati:

Doc. dr Slađana Pavlović


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA I DRUSTVO IMUNOLOGA SRBIJE- PODRUŽNICA ZA CENTRALNU SRBIJU


Obaveštavamo Vas da će naredni stručni sastanak Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija i Društva imunologa Srbije-Podružnice za Centralnu Srbiju biti održan u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u ponedeljak, 18.06.2018. godine sa početkom u 14:30 časova.

Predavač: prof. dr Janko Nikolić-Žugić
(Janko Nikolich-Zugich, MD, Ph.D.,Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology, Co-Director, University of Arizona Center on Aging, University of Arizona College of Medicine, Chairman of the Board and CEO, American Aging Association)

Tema: ,,Imunologija starenja''


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Obaveštavamo Vas da će naredni stručni sastanak Društva imunologa Srbije-Podružnice za Centralnu Srbiju i Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija biti održan u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u sredu, 06.06.2018. godine sa početkom u 15:30 časova.

Predavač: Jovan Luković
Tema: ,, Antitumorski efekat novosintetisanih analoga halkona na vijabilnost tumorskih ćelija in vitro"
Oponent: prof. dr Marija Milovanović
Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


PODRUŽNICA DRUSTVA IMUNOLOGA ZA CENTRALNU SRBIJU
I CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Poštovani profesori, koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će naredni stručni sastanak Društva imunologa Srbije-Podružnice za Centralnu Srbiju i Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija biti održan u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u četvrtak, 30.11.2017. godine sa početkom u 16 časova.

Predavač: asst. dr Marina Gazdić
Tema: ,, Interakcija mezenhimalnih matičnih ćelija i regulatornih T limfocita igra važnu ulogu u redukciji akutnog oštećenja jetre"

Oponent: doc. dr Jelena Pantić

U prilogu dostavljamo sažetak predavanja i prezentaciju.


TRENDS IN STEM CELL RESEARCH
AND CELL-BASED THERAPY


Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u saradnji sa Asocijacijom italijanskih i srpskih naučnika i istraživača i Ambasadom Republike Italije u Srbiji organizuje naučni skup ,,Trends in Stem Cell Research and Cell-based Therapy” koji će se održati 28. septembra 2017. godine u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Opširnije možete videti ovde.


PODRUŽNICA DRUSTVA IMUNOLOGA ZA CENTRALNU SRBIJU
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 01. juna 2017. u 14.00 u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" Fakulteta medicinskih nauka prisustvujete predavanju pod nazivom:
,,Uloga galektina 3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze" koje će održati:
Ass. dr Aleksandar ArsenijevićCENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 11. maja 2017. u 14.00 u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" Fakulteta medicinskih nauka prisustvujete predavanju pod nazivom:

“ANTIINFLAMACIJSKA AKTIVNOST SMESE DIPROPIL POLISULFIDA U EKSPERIMENTALNOM MODELU AKUTNOG HEPATITISA" koje će održati:

Dragana Đorđević

i predavanju pod nazivom:

“IMUNOMODULATORNI EFEKTI IL-33 U DIJABETESU TIP 1: (ANALIZA U EKSPERIMENTALNOM MODELU INDUKOVANOG DIJABETESAKOD MISEVA)" koje će održati:

Slađana Pavlović


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da u petak, 21. aprila 2017. u 13:30 u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka prisustvujete predavanju pod nazivom:

“CYTOKINES IN INFECTION AND INFLAMMATION“ koje će održati:

Professor F.Y. (Eddy) Liew, Ph.D. FRCPath
Distinguished Professor in Immunology, Biomedical Research Centre, Institute of Infection, Immunity and Inflammation, University of Glasgow Fellow of the Royal Society of London

Profesor Eddy Liew je jedan od najcitiranijih evropskih imunologa. Njegov izuzetan naučni doprinos uključuje rasvetljavanje uloge Th1/Th2 ćelija u infekciji, funkcije azot monoksida (NO) u imunosti i uloge IL-33/ST2 osovine u imunskim reakcijama.


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 13.04.2017. u 14:00 u Amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


"Uticaj novosintetisanog liganda (O,O-dietil- (S,S)-etilendiamin-N,N-di- 2-amino- (-3cikloheksil) propanoat dihlorhlorida) na rast i metastaziranje tumora: tumoricidni efekat in vitro i modulacija antitumorskog imunskog odgovora in vivo" koje će održati

Milena Jurišević
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 02.03.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg karcinoma dojke" koje će održati

Nevena Gajović
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 09.02.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Primena mezenhimalnih matičnih ćelija suprimira efektorske funkcije NKT ćelija u jetri i redukuje oštećenje hepatocita" koje će održati

Marina Gazdić
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 2.2.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Značaj IL-33 u metastaziranju mišjeg melanoma” koje će održati

Andra Jevtović


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 19.1.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj signalnog puta IL-33/ST2 na razvoj nekroze kod karcinoma dojke” koje će održati

Miloš Milosavljević


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 15.12.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj novosintetisanog liganda (O,O-dietil- (S,S)-etilendiamid-N,N-di- 2-amino- (3-cikloheksil) propanoat dihidrohlorida) na rast i metastaziranje tumora: tumorocidni efekat in vitro i modulacija antitumorskog imunskog odgovora in vivo ” koje će održati

Milena Jurišević


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 1.12.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Leptin, Galektin-1 i Galektin-3 u limfangiogenezi kolorektalnog karcinoma” koje će održati

Sara Petrović


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 17.11.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Modulacija inflamacije u jetri mezenhimalnim matičnim ćelijama” koje će održati

Jamin Nurković


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 03.11.2016. u 15:15 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uloga galektina 3 u eksperimentalnom modelu akutnog pankreatitisa” koje će održati

Bojan Stojanović


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 3.11.2016. u 15:15 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj mezenhimalnih matičnih ćelija u animalnom modelu akutnog zapaljenja debelog creva izazvanog dekstran natrijum sulfatom” koje će održati

Aleksandar Nikolić


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 13.10.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uloga galektina-3 u patogenezi eksperimentalnog autoimunskiog miokarditisa” koje će održati

Marina Miletić Kovačević


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 27.09.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Nova populacija ljudskih memorijskih T limfocita sa naivnim membranskim fenotipom” koje će održati

prof. dr Janko Nikolić Žugić
Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology,
Co-Director, University of Arizona Center on Aging, University of Arizona, College of Medicine, Chairman of the Board and CEO, American Aging Association


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete

predavanju
„Efekti aktivnih principa izolovanih iz onosma visiani na apoptotsku smrt leukemijskih limfocita“ koje će održati Željko TodorovićCENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete

predavanju
„Uloga Interleukina-33 u patogenezi karotidne bolesti“ koje će održati dr Biljana Ljujić

15.03.2016. od 14.30 sati u Plavoj sali (broj 44) Fakulteta medicinskih nauka,CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete

predavanju
„Imunomodulatorni efekti antimikrobnih peptida izolovanih iz kože žaba“ koje će održati dr Jelena Pantić

i predavanju
Primena mezenhimalnih matičnih ćelija suprimira efektorske funkcije NKT ćelija u jetri i redukuje oštećenje hepatocita“ koje će održati dr Marina Gazdić

08.03.2016. od 14.30 sati u Plavoj sali (broj 44) Fakulteta medicinskih nauka,CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju

„Galektin-3 ima važnu proinflamatornu ulogu u početnoj fazi akutnog kolitisa i pospešuje aktivaciju NLRP3 inflamazoma u makrofagama i produkciju IL-1β“

01.03.2016. u 14.30 sati u Plavoj sali (broj 44) Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Bojana Simović Marković


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju

„Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg tumora dojke“

2.02.2016. u 14.30 sati u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Dr Nevena Gajović


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 26.01.2016. u 13 sati, u plavoj sali na Fakultetu medicinskih nauka prisustvujete predavanju:

„Principi funkcionisanja imunskog sistema i njihova (ne)primenjivost na imunski sistem u starenju"

koje će održati
profesor Janko Nikolić Žugić
Professor and Head, Department of Immunobiology
Co-Director, Arizona Center on Aging
Bowman Professor in Medical Research


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„ Primena mezenhimalnih matičnih ćelija suprimira efektorske funkcije NKT ćelija u jetri i redukuje oštećenje hepatocita“

23.03.2015. u 20.30 sati u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati
Dr Marina Gazdić
Mezenhimalne matične ćelije (MSC) su adultne, multipotentne matične ćelije koje se zbog svog regenerativnog i imunosupresivnog potencijala primenjuju u terapiji degenerativnih i autoimunskih bolesti. MSC moduliraju aktivnost profesionalnih antigen prezentujućih i NK ćelija, T i V limfocita, ali njihova uloga u modulaciji NKT ćelija nije u potpunosti razjašnjena. S obzirom da su NKT ćelije najbrojnije u jetri i da su glavne efektorske ćelije u fulminantnom hepatitisu, ispitivana je interakcija MSC i NKT ćelija u eksperimentalnim modelima hiperakutnog oštećenja jetre. Korišćeni su modeli: ,,Fulminantni hepatitis indukovan primenom Konkanavalina A“ i ,,Fulminantni hepatitis indukovan primenom Alfa-galaktozilceramida“.

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Uloga infekcije Cytomegalovirus-om u patogenezi EAE"

09.02.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Dr Jelena Milovanović

Virusna infekcija se navodi kao najverovatniji faktor okoline koji utiče na razvoj multiple skleroze. Postoje konfliktni podaci o ulozi infekcije Cytomegalovirus-om u patogenezi multiple skleroze. Cilj ovog istraživanja je da ispita kako infekcija Cytomegalovirus-om utiče na razvoj neuroimunske inflamacije i to korišćenjem BALB/c miševa, rezistentnih na indukciju eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa, koji su pre imunizacije MOG35-55 peptidom inficirani mišijim Cytomegalovirus-om.

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Uloga Gal-3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze"

02.02.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Dr Aleksandar Arsenijević

Primarna bilijarna ciroza (RVS) je autoimunska bolest jetre koju karakteriše destrukcija intrahepatičnih žučnih kanalića i prisustvo antimitohondrijalnih antitela. U RVS je imunski odgovor usmeren na E2 komponentu piruvat dehidrogenaze, enzima koji je lociran u mitohondrijama. Gal-3 je eksprimiran u brojnim epitelnim ćelijama, ta ekspresija se uglavnom povećava u inflamatornim stanjima i u tumorima, ali nema podataka o ulozi Gal-3 u patogenezi inflamatornih bolesti bilijarnih kanalića. Cilj ovog istraživanja je da se ispita uloga Gal-3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze u različitim eksperimentalnim modelima bolesti.

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Galectin-3 and immunometabolism"

27.01.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Nada Pejnovic

Professor in Pathophysiology, Faculty of Medical Sciences University of Kragujevac

Metabolism and immunity regulate internal homeostasis, but the molecular mechanisms that associate immune/inflammatory responses and metabolic disorders are incompletely understood. Obesity via gain of ectopic fat and by inducing complex immune/inflammatory response in metabolic tissues promote insulin resistance, hepatic steatosis, and β cell failure thus representing the major risk factor for type 2 diabetes mellitus (T2DM). Galectin?3 (Gal-3) is a multifunctional molecule that participates in a spectrum of diseases, including metabolic disorders and particularly diabetic complications via its receptor function for advanced glycation end-products (AGEs) and advanced lipoxidation end-products (ALEs). Gal-3 modulates a variety of cellular functions, as well as inflammation and fibrogenesis. Detaljnije pogledajte ovde

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Autoimmunity, inflammation and cytokine networks in psychosis" 12.01.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati Milica Borovčanin, MD, PhD

The field of “psychoneuroimmunology” has gained increasing interest and research work during the last 20 years. Several epidemiological studies demonstrate a co-occurrence of autoimmune diseases, chronic inflammatory conditions, and mental disorders. Since in many cases the elevated prevalence of autoimmune/chronic inflammatory diseases existed before the onset of psychosis, the hypothesis was put forward that the onset of psychosis could be induced by an inflammatory process elicited by the autoimmune reaction. Animal models of psychotic conditions (maternal stress and inflammation paradigms) suggest that monocyte/microglia activation can be the result of a combination of genetic predisposition and/or first hit early stimulations of the monocytes and microglia, leading to developmental brain abnormalities. Detaljnije pogledajte ovde

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"ISTRAŽIVANJA uloge IL-33/ST2 signalnog puta u mišjem modelu polimikrobne sepse indukovane ligaturom i punkcijom cekuma" 22.12.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati dr Živan Babić.

U osnovi patogeneze sepse je kompleksni balans između proinflamatornog i antiinflamatornog imunskog odgovora koji konačno determiniše ishod bolesti. IL-33 je član familije IL-1 koji svoje dejstvo ostvaruje vezivanjem za receptorski kompleks sastavljen iz ST2 molekula i akcesornog proteina receptora za IL-1. IL-33 vezivanjem za ST2 receptor blokira transdukciju signala sa Toll-like receptora i povećava influks neutrofila na mesto infekcije. Ablacija gena za ST2 molekul smanjuje baktericidnu funkciju fagocita. Cilj planiranog istraživanja je definisanje efekta IL33/ST2 signalnog puta na različite ćelijske komponente imunskog odgovora u mišjem modelu polimikrobne sepse indukovane ligaturom i punkcijom cekuma.


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"IL-33 u metastatskom modelu mišijeg malignog melanoma" 08.12.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati Doc. dr Gordana Radosavljević

Maligni melanom je najagresivnija forma tumora kože koju karakteriše brz rast i rana diseminacija metastatskih ćelija u udaljene organe. U brojnim studijama registrovano je da tumor infiltrišu različite subpopulacije leukocita.
U zavisnosti od različitih signala u tumorskoj mikrosredini, ćelije imunskog sistema mogu da suprimiraju ili promovišu progresiju tumora. Ova plastičnost ćelija imunskog sistema determinisana je stimulatornim ili supresivnim citokinima. Cilj istraživanja je da se ispita uticaj IL-33 na modulaciju urođenog antitumorskog imunskog odgovora u metastatskom modelu mišijeg malignog melanoma.


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"Uticaj hiperglikemije na rast i progresiju mišjeg tumora dojke modulacijom antitumorskog imunskog odgovora" 01.12.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati dr Nevena Gajović.

Pacijenti sa dijabetesom imaju povećanu incidencu tumora i mortalitet. Hiperglikemija pojačava oksidativni stres i sledstveno facilitira kancerogenezu, adhezivnost i invazivnost tumorskih ćelija. Hiperglikemija i oksidativni stres takođe menjaju aktivnost ćelija urođene i stečene imunosti. Uloga hiperglikemije na antitumorski imunski odgovor nije ispitivana

Cilj ovog istraživanja je ispitati uticaj hiperglikemije na rast i razvoj tumora dojke u eksperimentalnom mišjem modelu, kroz modulaciju antitumorskog imunskog odgovora.


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"Galektin 3 u patogenezi akutnog zapaljenja creva" 10.11.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

dr Bojana Simović Marković. .

Rukovodilac grupe je Vladislav Volarević

Galektin 3 (Gal-3) je lektin koji ima važnu ulogu u inflamaciji i malignim bolestima creva, ali je njegov značaj u patogenezi ulceroznog kolitisa nepoznat. U ovom istraživanju ispitivan je uticaj delecija gena za Gal-3 i farmakološke inhibicije Gal-3 u patogenezi akutnog kolitisa indukovanog primenom dekstran natrijum sulfata (DSS).

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju

"Metabolički poremećaji u starih T limfocita sprečavaju aktivaciju transkripcionih programa ključnih za imunost na infekciju" koje će 30.06.2014. u 14 sati, u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka održati

profesor Janko Nikolić Žugić
Chairman of the Board, American Aging Association
Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology
Co-Director, Arizona Center on Aging
University of Arizona College of Medicine


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 03.04.2014. sa početkom u 14:30 sati u plavoj sali


Predavač je dr Bojana Simović Marković. .

tema: "Uloga i značaj galektina 3 u patogenezi eksperimentalnog modela akutnog kolitisa".


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 06.03.2014. sa početkom u 14:30 sati u plavoj sali.


Predavač je dr Ilija Jeftić.

tema: "Uloga galektina-3 u razvoju steatohepatitisa i fibroze jetre u eksperimentalnom modelu gojaznosti".


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 20.02.2014. sa početkom u 14:30 sati u plavoj sali.


Predavač je Aleksandar Arsenijević.

tema: "Uloga galektina 3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze".


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISPITIVANJE MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 28.11.2013. sa početkom u 17 sati u plavoj sali.

Predavač je Ana Dević.

tema: "Uloga citokina u receptivnosti endometrijuma kod infertilnih žena posle histeroskopske polipektomije".


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISPITIVANJE MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 31.10.2013. sa početkom u 17.00 sati u Plavoj sali .

Predavač je dr Filip Žunić.

tema: "Evaluacija citokinskog profila pacijenata u sepsi".


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISPITIVANJE MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 17.10.2013. sa početkom u 17.00 sati u Plavoj sali .

Predavač je Prof. dr Nada Pejnović.

tema: "Imunopatogeneza ateroskleroze".


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISPITIVANJE MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 03.10.2013. sa početkom u 17.00 sati u Plavoj sali .

Predavač je Biljana Ljujić.

tema: "Ispitivanje uloge i značaja STAT3 molekula i humanih mezenhimalnih matičnih ćelija u eksperimentalnom modelu tumora dojke".