Тренутно сте на:
 
Континуирана едукација
  Медицинска едукација
 

Повезани садржаји:
 
О центру
Континуирана едукација
Најава догађаја
Архива догађаја
Контакт
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
КОНТИНУИРАНА
медицинска едукација
 

 

Основне активности Центра су:

 • Иницијација и развој система континуиране медицинске едукације на Медицинском факултету;
 • Укључивање у интернационални систем континуиране медицинске едукације;
 • Сарадња у међународним пројектима у области континуиране медицинске едукације;
 • Организација стручно-научних скупова (семинара, школа итд.), у циљу континуиране медицинске едукације;
 • Организација стручно-научног публиковања у склопу континуиране медицине едукације;
 • Формирање заједничког система за континуирану медицинску едукацију, лиценцирање и акредитацију са Лекарском комором;
 • Популаризација идеје континуиране медицинске едукације;
 • Успостављање интердисциплинарне академске, научне и стручне сарадње са другим Центрима у земљи и иностранству;
 • Размена литературе и информација;
 • И други послови у области континуиране медицинске едукације.

Центар има следеће органе:

 • Руководилац
 • Програмски савет
 • Акредитациони савет

Радом Центра руководи задужени продекан или руководилац кога именује декан.

Програмски савет има 9 чланова кога чине угледни наставници Факултета на предлог Наставно-научног већа.


Мандат чланова Програмског савета је две године.

Делокруг рада Програмског савета:

 • утврђује предлог годишњег програма рада и плана активности Центра;
 • утврђује предлог финансијског плана Центра;
 • доноси стратешке одлуке о правцима функционисања Центра;
 • подноси годишњи извештај Наставно-научном већу о свом раду.

Одлуке на Програмском савету Центра се доносе већином гласова од укупног броја чланова Програмског савета на основу рецензије претходно одређене комисије састављене од чланова програмског савета компетентних за предложени пројекат.

Акредитациони савет има 5 чланова кога чине наставници и сарадници Факултета.
Мандат чланова Акредитационог савета је две године.

Акредитациони савет:

 • спроводи одлуке Програмског савета;
 • утврђује предлоге за активности које усваја Програмски савет;
 • одговоран је за развијање техничко-информативних потенцијала Центра за ЦМЕ;
 • Формира Комисију за лиценцирање и акредитацију у сарадњи са Лекарском комором кад она буде формирана.

 

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.