Trenutno ste na:
 
Akademske doktorske
  studije 
 

Povezani sadržaji:


Navigacija:
 
Početna strana
 MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazova-nja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije.
Opširnije pogledajte ovde.


 
POSTDIPLOMSKE STUDIJE
akademske doktorske studije

 

Usmeni doktorski ispit

U drugoj godini doktorskih studija studenti stiču aktuelna znanja iz izbornih područja i polažu usmeni ispit iz izabranog područja ili podpodručja.

Student doktorskih studija koji je stekao akademski naziv magistra medicinskih nauka ne polaže usmeni doktorantski ispit.

Ukoliko program izabranog područja doktorskih studija nije srodan sa programom magistarskih studija na kojima je stečen akademski naziv magistra medicinskih nauka, student polaže usmeni ispit iz izabranog područja ili podpodručja .

Usmeni doktorski ispit student polaže javno pred komisijom od pet članova koju imenuje Veće za svako izborno područje ili podpodručje.

Na ispitu student, zajedno sa dodeljenim tutorom, brani snagu, dizajn i hipoteze planirane naučne studije. Komisija ocenjuje naučnu zasnovanost, metodološki pristup,teorijsku zasnovanost, obim i razumevanje literature, kao i odgovore na postavljena pitanja.

Sef katedre izbornog područja, najkasnije dve nedelje pre zakazanog ispita, određuje adekvatnog oponenta iz reda nastavnika koji ispunjavaju uslov za mentora predviđen kriterijumima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Nakon obavljenog ispita komisija ocenjuje studenta, a pre upisivanja ocene predsednik komisije je dužan da je saopšti studentu.

Ocena se upisuje u prijavu, zapisnik o polaganju ispita, ispitnu knjigu i indeks.

Ocena 5 (pet) se ne upisuje u indeks.

Student može polagati ispit najviše tri puta. Posle tri neuspešna polaganja gubi status studenta.

Ukoliko postoji više komisija za ispit iz izabranog područja student izvlači komisiju u prisustvu svih predsednika.


Termini prijave usmenog doktorskog ispita


                  Usmeni doktorski ispit prijavljuje se u periodu od 25. do 30-og u mesecu za naredni mesec.


Dokumentacija za prijavu usmenog doktorskog ispita


Neophodna dokumentacija koju student predaje Službi za postdiplomsku nastavu:

1. Popunjena prijava za polaganje ispita
(obrazac se nalazi u službi ili ga možete preuzeti ovde)

2. Dokaz u uplati (iznos od 12.000,00 dinara sa svrhom polaganja usmenog doktorskog ispita, na žiro račun Fakulteta medicinskih nauka broj 840-1226666-19 poziv na broj 08041)

3. Rad usmenog doktorskog ispita predaje se u elektonskom i papirnom obliku
(Uputstvo za pisanje rada možete preuzeti ovde)

4. Pisana saglasnost potencijalnog mentora (obrazac se nalazi u službi ili ga možete preuzeti ovde)

5. Dokaz za predloženog mentora, koji se ne nalazi na listi mentora za Doktorske akademske studije Fakulteta medicinsih nauka, o ispunjenosti uslova propisanih u Kriterijumima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (ispunjen standard 9)

Komisije za usmeni doktorski ispit

                 Komisije za usmeni doktorski ispit možete pogledati ovde