Trenutno ste na:
 
Akademske doktorske
  studije 
 

Povezani sadržaji:


Navigacija:
 
Početna strana
 


 
POSTDIPLOMSKE STUDIJE
akademske doktorske studije
 

Nastavnici i mentori
(poslednja izmena spiska: 25.3.2019. godine)UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE PRILIKOM PISANJA NAUČNOG RADA ZAPOSLENIH
 

Pravilno navedena institucija u kojoj autor radi (afilijacija) omogućava preciznije vrednovanje naučnog rada nastavnika, saradnika i istraživača ali i vrednovanje naučnog rada samog Univerziteta.

Uputstvo za navođenje afilijacije pogledajte ovde

 

KOMPETENTNOST NASTAVNIKA I MENTORA
 

Nastavnici -
Kompetentnost nastavnika se utvrđuje na osnovu naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima (najmanje pet radova objavljena ili prihvaćena za objavljivanje u časopisu sa impakt faktorom sa SCI liste, odnosno SCIe liste), naučnih radova objavljenih u domaćim časopisima, radova objavljenih u zbornicima sa međunarodnih naučnih skupova, monografije, patenta, udžbenika, novog proizvoda ili bitno poboljšanog postojećeg proizvoda.

Mentori -
Mentor ima najmanje pet radova objavljenih u časopisima sa impakt faktorom sa SCI liste, odnosno SCIe liste.

Izvod iz kriterijumima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje možeta pogledati ovde

 

CITIRANOST NASTAVNIKA I MENTORA
 

Citiranost nastavnika možete videti putem servisa Scopus i ResearchGate klikom na ikonu pored imena nastavnika ili na Scopus adresi www.scopus.com i www.ResearchGate.com .

Ukoliko imate problema sa brojem radova prikazanim na Scopus-u pogledajte uputstvo Merge Author Profiles and Affiliations in Scopus.

  PROCEDURA ZA KOMPETENTNOST NASTAVNIKA I MENTORA
  LISTA NASTAVNIKA I MENTORA NA AKADEMSKIM DOKTORSKIM STUDIJAMA

  Lista mentora

  Lista nastavnika

  Lista mentora i nastavnika


       LISTA ČLANOVA NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA

Nastavno-naučno veće čine nastavnici Fakulteta koji ispunjavaju uslove za mentora, u skladu sa kriterijumima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, kao i da su rukovodili ili rukovode izradom bar dve doktorske teze od kojih jedna mora biti odbranjena.

Uslov iz stava 1. ovog člana koji se odnosi na mentorstvo u izradi doktorskih disertacija važi samo za vanredne i redovne profesore.

  Lista članova Nastavno-naučnog veća