Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије 
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
О студијама
Правилник студија
План и програм студија
Катедре
Наставници и ментори
Информатори предмета
Усмени докторски испит
Испитна питања
Предавања
Докторска дисертација
Структуре за писање
  извештаја
- о оцени научне заснован.
   теме докт. дисертације
- о оцени завршене докт.
   дисертације
Упутство за пријаву
Извештаји Комисија
Јавне одбране
Списак доктора мед. наука
Контакт
 Навигација:
 
Почетна страна
 MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије

 

 

С обзиром на то да на Докторским студијама студенти треба да се оспособе за самосталан истраживачки рад, да реализују научно истраживање, објаве радове у целости у међународним часописима и на крају одбране докторску дисертацију, најпре ће бити дефинисани циљеви на свакој години Докторских студија, а затим предложен наставни план.

 

Циљеви прве године Докторских студија су:

 • разумевање истраживачког процеса и методологије истраживачког рада,
 • оспособљавање полазника за самостално критично праћење научне литературе и статистичку обраду података,
 • стварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима.

 

Циљеви друге године Докторских студија су:

 • стицање актуелних знања из научне области Докторских студија.
 • полагање усменог докторантског испита,
 • припрема и одбрана предлога теме докторске дисертације,
 • оспособљавање полазника за самосталну обраду, приказ и објављивање добијених резултата.

 

Циљеви треће године Докторских студија су:

 • реализација научног истраживања,
 • представљање резултата истраживања на домаћим и међународним конгресима,
 • објављивање резултата у интернационалним часописима,
 • писање и одбрана докторске дисертације.

 

ПЛАН ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

 

ПРВА ГОДИНА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

А1

Истраживање у биомедицинским наукама

8 бодова

Б1

Методологија истраживања у биомедицинским наукама

15 бодова

В1

Статистичке методе у биомедицинским истраживањима

10 бодова

Г1

Информатичке методе у биомедицинским истраживањима

10 бодова

Д1

Базична и клиничка истраживања у биомедицини

12 бодова

 

ДРУГА ГОДИНА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

А2

Проблемски оријентисана настава везана за научну област истраживања

45 бодова

Б2

Припрема и полагање усменог докторантског испита

5 бодова

В2

Припрема и одбрана предлога теме докторске дисертације

5 бодова

Г2

Писање и презентација научног рада

5 бодова

 

ТРЕЋА ГОДИНА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

А3

Реализација научног истраживања и представљање добијених резултата

45 бодова

Б3

Представљање резултата истраживања на домаћим и међународним конгресима

5 бодова

В3

Објављивање резултата истраживања у научним часописима

10 бодова

Г3

Писање и одбрана докторске дисертације

 

 

РАЗРАДА ПЛАНА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

 

I ГОДИНА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА (55 бодова)

1 бод = 6 часова интерактивне наставе

 

А1. Истраживање у биомедицинским наукама (8 бодова):

 • Увод у докторске студије (упознавање студента са програмом Д окторских студија)
  ( 1 бод )
 • Медицина заснована на доказима ( 3 бода )
 • Етика научно-истраживачког рада ( 3 бода )
 • Научно-истраживачки пројекти и планови истраживања у биомедицини ( 1 бод )

 

Б1. Методологија истраживања у биомедицинским наукама (15 бодова) :

 • Методе истраживања in vivo и in vitro ( 2 бода или 1 бод )
 • Морфолошке методе испитивања у биомедицини ( 2 бода или 1 бод )
 • Биохемијске методе испитивања у биомедицини ( 2 бода или 1 бод )
 • Методе испитивања генома ( 2 бода или 1 бод )
 • Електрофизиолошке методе у биомедицини ( 2 бода или 1 бод )
 • Специфичности клиничких медицинских истраживања ( 2 бода или 1 бод )
 • Испитивање лекова у биомедицинским истраживањима ( 2 бода или 1 бод )
 • Епидемиолошке методе у биомедицинским истраживањима ( 2 бода или 1 бод )
 • Методе испитивања психолошких функција и понашања ( 2 бода или 1 бод )
 • Телемедицина ( 2 бода или 1 бод )
 • Методе истраживања у Public Health-у ( 2 бода или 1 бод )

 

Напомена: Из групе Б1 студенти имају могућност избора, 5 курсева са пуним фондом сати (бодова) и 5 курсева са ? фонда часова, зависно од уже научне области. Кандидат заједно са руководиоцем смера Докторских студија прави индивидуални план Д окторских студија, који обухвата п остдипломске курсеве неопходне за научну област истраживања.

 

В1. Статистичке методе у биомедицинским истраживањима (класификовање података, статистичке методе) (10 бодова)

 

Г1. Информатичке методе у биомедицинским истраживањима ( Прибављање научних информација , претраживање електронских база података, библиотека) (10 бодова)

 

Д1. Базична и клиничка истраживања у биомедицини (12 бодова). Студент по 2 недеље (а највише 4 недеље) проводи у лабораторијама (клиникама), у којима се оджавају предавања из области истраживања и студенти укључују у истраживање (базично, односно клиничко) које се реализује у одређеној лабораторији (клиници). Сваки студент има опредељеног супервизора и на крају доноси потписан извештај о реализацији предвиђеног програма. Укупно време за реализацију овог дела програма Докторских студија 12 недеља.

 

II ГОДИНА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА (60 бодова)

 

А2. Проблемски оријентисана настава везана за научну област истраживања: (45 бодова)

 

Б2. Припрема и полагање усменог докторантског испита    (5 бодова)

 

В2. Припрема и одбрана предлога теме докторске дисертације    (5 бодова)

 • Преглед литературе
 • Дизајнирање лабораторијске и ли клиничке студије

 

Непосредно након одбране теме докторске дисертације студенти у току друге године Докторских студија започињу научно истраживање и стичу неопходне вештине за писање и презентацију научног рада.

 

Г3. Писање и презентација научног рада (Практични рад са ментором, стицање неопходних вештина)    (5 бодова)

 • Писање апстракта научног рада
 • Припрема постер презентације научног рада
 • Презентација постера
 • Припрема усменог излагања научног рада
 • Усмено излагање научног рада
 • Писање научног рада in extenso
 • Припрема и писање годишњег извештаја

 

 

III ГОДИНА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА (60 бодова)

 

А3. Реализација научног истраживања и представљање добијених резултата (семинари на којима се представљају резултати истраживања организују се свака 2-3 месеца)      (45 бодова)

 

Б3. Представљање резултата истраживања на домаћим и међународним конгресима (5 бодова)

Б3. Објављивање резултата истраживања у интернационалним часописима (10 бодова)

 

Г3. Писање и одбрана докторске дисертације     

 

III ГОДИНА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ РАНИЈЕ СТЕКЛИ АКАДЕМСК У ТИТУЛУ МАГИСТРА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА (60 бодова)

 

А3м. Припрема и јавна одбрана предлога теме докторске дисертације    (10 бодова)

  • Преглед литературе
  • Дизајнирање лабораторијске и ли клиничке студије

 

Б3м. Реализација научног истраживања и представљање добијених резултата (семинари на којима се представљају резултати истраживања организују се свака 2-3 месеца)      (35 бодова)

 

В3м. Представљање резултата истраживања на домаћим и међународним конгресима (5 бодова)

 

Г3м. Објављивање резултата истраживања у интернационалним часописима (10 бодова)

 

Д3м. Писање и одбрана докторске дисертације

 

 

III ГОДИНА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОСЛЕ ДРУГЕ ГОДИНЕ МАГИСТАРСКИХ УПИСУЈУ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ, БЕЗ ОДБРАНЕ МАГИСТАРСКОГ РАДА (60 бодова)

 

Студент заједно са ментором (супервизором) после положеног усменог магистарског испита и реализованог дела истраживања (са резултатима који заслужују да буду представљени научној јавности и публиковани у међународно признатим часописима) прави индивидуални план треће године Докторских студија у који су укључени курсеви прве године Докторских студија, припрема и одбрана предлога теме докторске дисертације (из друге године Докторских студија) и програм треће године Докторских студија према следећој шеми:

 

А3 . Истраживање у биомедицинским наукама (8 бодова):

 • Увод у докторске студије (упознавање студента са програмом Д окторских студија)
  ( 1 бод )
 • Медицина заснована на доказима ( 3 бода )
 • Етика научно-истраживачког рада ( 3 бода )
 • Научно-истраживачки пројекти и планови истраживања у биомедицини ( 1 бод )

 

Б3 . Припрема и јавна одбрана предлога теме докторске дисертације    (10 бодова)

 • Преглед литературе
 • Дизајнирање лабораторијске и ли клиничке студије

 

В3. Писање и презентација научног рада (Практични рад са ментором, стицање неопходних вештина)    (10 бодова)

 • Писање апстракта научног рада
 • Припрема постер презентације научног рада
 • Презентација постера
 • Припрема усменог излагања научног рада
 • Усмено излагање научног рада
 • Писање научног рада in extenso
 • Припрема и писање годишњег извештаја

 

Г3 . Реализација преосталог дела научног истраживања (17 бодова)

 

Д3. Представљање резултата истраживања на домаћим и међународним конгресима (5 бодова)

 

Ђ3 . Објављивање резултата истраживања у интернационалним часописима (10 бодова

 

Е3 . Писање и одбрана докторске дисертације

 

ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

 

Наставни програм: до школске 2006/2007. године