Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
 
РБ

ШП

Назив предмета
1
А5
Физиологија (2017-2018)
2
А6
Патолошка анатомија (2017-2018)
3
А7
Патолошка физиологија (2017-2018)
4
А8
Биохемија (2017-2018)
6
И1
Хумана генетика (-)
7
И3
Историја стоматологије (2017-2018)
8
И4
Енглески језик (2017-2018)
9
И21
Етика (-)
10
Б7
Хирургија (2017-2018)
11
Б8
Оториноларингологија (2017-2018)
12
Б10
Орална патологија (2017-2018)
13
Б11
Дерматовенерологија (2017-2018)
15
И5
Ургентна медицина (-)
16
И6
Офталмологија (-)
17
И7
Фармакотерапија у стоматологији (2017-2018)
18
И8
Вештина комуникације (2017-2018)
19
В9
Стоматолошки материјали (2017-2018)
20
В4
Стоматолошка протетика – претклиника (2017-2018)
21
В5
Анестезиологија (2017-2018)
22
В7
Рестауративна одонтологија I (2017-2018)
23
В8
Рестауративна одонтологија I – стручна пракса (2017-2018)
25
И9
Орофацијални бол (2017-2018)
26
И10
Клиничка имунологија (-)
27
И11
Стоматологија заснована на доказима (2017-2018)
28
И12
Биостатистика (-)
29
Г5
Превентивна стоматологија (2017-2018)
30
Г6
Претклиничка ендодонција (2017-2018)
31
Г7
Пародонтологија (2017-2018)
32
Г8
Имплантологија (2017-2018)
34
И13
Здравствена економија (2017-2018)
35
И14
Здравствени менаџмент (-)
36
И22
Визуализационе технике у стоматологији (2017-2018)
37
И16
Болести зуба – напредни курс (-)
38
Д5
Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба (2017-2018)
39
Д6
Судска медицина (2017-2018)
40
Д7
Дечија стоматологија (2017-2018)
41
Д8
Клинички блок (2017-2018)
42
Д11
Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба – стручна пракса (2017-2018)
44
И17
Ургентна стања у стоматологији (2017-2018)
45
И18
Методологија истраживања у биомедицинским наукама  (-)
46
И19
Организација професије и легислатива (-)
47
И20
Форензичка дентална медицина (2017-2018)
48
Д9
Завршни рад (-)