Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 52. Statuta Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu


S A Z I V A M

80. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati 27.03. 2019. godine (sreda) u 13,30 sati u Amfiteatru Fakulteta za koju predlažem


D N E V N I R E D

 

 1. Verifikacija mandata članovima Veća
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 2. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 3. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 4. Usvajanje studijskog programa master akademskih studija Master ishrane i suplementacije
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 5. Odluka o predlogu sastava Komisije za sprovođenje upisa u školskoj 2019/20. godini
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 6. Usvajanje plana razvoja kadrova Fakulteta za školske 2018/2019. i 2019/2020. godine
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 7. Odluke o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje Izveštaja za izbor:
  7.1. nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedijatrija
  7.2. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Interna medicina
  7.3 nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija
  7.4 nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Fiziologija
  7.5. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska hemija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 8. Odluke o usvajanju izveštaja i utvrđivanju predloga za izbor:
  8.1. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Patološka anatomija (izveštaj)
  8.2. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Hirurgija (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 9. Odluka o formiranju Komisije za pripremanje izveštaja za izbor:
  9.1. saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Farmaceutska analiza
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 10. Odluka o formiranju Komisije za pripremanje izveštaja za izbor:
  10.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Pedijatrija
  10.2. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Oftalmologija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 11. Odluka o pokretanju postupka za izbor u istraživačko zvanje:
  11.1. saradnika u zvanju istraživača saradnika za užu naučnu oblast Neurologija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 12. Odluke o izboru:
  12.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Farmaceutska hemija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 13. Odluka o davanju saglasnosti zaposlenima za obavljanje nastave na drugim visokoškolskim ustanovama:
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 14. Odluka o davanju saglasnosti zaposlenima za učešće na kongresima
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 15. Odluka o izboru počasnog doktora nauka
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 16. Odluka o izboru gostujućeg profesora
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)


PRISUTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.

 PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Vladimir Jakovljević, dekan