Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 50. Statuta Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu


S A Z I V A M

60. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati 25.10. 2017. godine (sreda) u 13.30 časova u Amfiteatru Fakulteta za koju predlažem


D N E V N I R E D

 

 1. Verifikacija mandata članovima Veća;
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 3. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama;
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 4. Usvajanje Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 5. Odluka o utvrđivanju predloga za dodelu Svetosavske nagrade u 2018. godini

 6. Odluke o usvajanju izveštaja i utvrđivanju predloga za izbor:
  6.1. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija (izveštaj)
  6.2. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Patološka anatomija (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 7. Odluke o izboru:
  7.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Psihijatrija (izveštaj)
  7.2. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina (izveštaj)
  7.3. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Medicinska statistika i informatika (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 8. Odluka o izboru u zvanje istraživač-pripravnik za užu naučnu oblast:
  8.1. Farmakologija i toksikologija (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 9. Odluka o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje Izveštaja za izbor:
  9.1. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Metodologija antropometrije
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 10. Odluka o formiranju komisije za pripremanje izveštaja za izbor:
  10.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija
  10.2. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija
  10.3. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Fizička hemija
  10.4. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Farmaceutska biotehnologija
  10.5. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Klinička farmacija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 11. Odluka o pokretanju postupka za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za užu naučnu oblast Hirurgija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 12. Odluka o pokretnju postupka za izbor u naučno zvanje
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)


PRISUTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.

 PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Predrag Čanović, dekan