Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća (Fakulteta medicinskih nauka):
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE


Z A P I S N I K

Sa 49. sednice Nastavno-naučnog veća (u daljem tekstu NNV) Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu održane dana 30.11. 2016. godine u 13,30 časova u Amfiteatru Fakulteta.
Sednici je prisustvovalo 57 članova NNV.

D N E V N I  R E D

1. Verifikacija mandata članovima Veća
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
3. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama
4. Odluke o utvrđivanju predloga za izbor:
4.1. nastavnika u zvanju redovnog  profesora za užu naučnu oblast Psihijatrija
4.2. nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Interna medicina
4.3. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Patološka fiziologija
4.4. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Onkologija
4.5. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska analiza
4.6. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Histologija i embriologija
4.7. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Klinička farmacija
4.8. profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Dermatovenerologija
5. Odluka o izboru:
       5.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Oftalmologija
6.  Odluke o utvrđivanju predloga sastava Komisije za  pripremanje Izveštaja za izbor:
       6.1. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija
       6.2. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Neurologija
       6.3. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Hirurgija
       6.4. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Higijena i ekologija
       6.5. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Pedijatrija
       6.6. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Dermatovenerologija
       6.7. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Oftalmologija

 

NNV je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

TAČKA 1.

Verifikacija mandata članovima Veća

Na ovoj sednici izvršena je verifikacija mandata:

 1. doc. dr Ireni Kostić

TAČKA 2.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

NNV je jednoglasno usvojilo zapisnik sa prethodne sednice.

TAČKA 3.

Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama

 

PREDLOZI ODLUKA U VEZI SA DOKTORSKIM DISERTACIJAMA

A. FORMIRANJE KOMISIJA ZA OCENU NAUČNE ZASNOVANOSTI TEMA DOKTORSKIH DISERTACIJA

 

1. Analiza razlika u kliničkom toku i ishodu operativnog lečenja pacijenata obolelih usled lumbalne diskus hernije nakon standardne i mikrodiskektomije 

Kandidat: Vojin Kovačević
Izborno područje: Klinička i eksperimentalna hirurgija
Predlog Komisije:
1. prof. dr Branko Ristić, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Hirurgija, predsednik
2. prof. dr Milan Mijailović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Radiologija, član
3. prof. dr Petar Vuleković, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za  užu naučnu oblast Neurohirurgija, član
4. prof. dr Dejan Vulović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Hirurgija, član
5. doc. dr Katarina Parezanović Ilić, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, član

NNV je jednoglasno donelo Odluku o formiranju Komisije u predloženom sastavu.

2. Procena sigurnosti i efekta primene antiagregacione terapije kod bolesnika sa srednje teškom formom ulceroznog kolitisa“ 

Kandidat: Stanko Petrović
Izborno područje: Klinička i eksperimentalna interna medicina
Predlog Komisije:
1. prof. dr Dragan Milovanović, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija, predsenik
2. prof. dr Radoje Doder, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu za užu naučnu oblast Interna medicina, član
3. prof. dr Nebojša Arsenijević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  uže naučne oblasti Mikrobiologija i imunologija; Onkologija, član
4. doc. dr Nataša Zdravković, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Interna medicina, član
5. doc. dr Svetlana Đukić, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Interna medicina, član

NNV je jednoglasno donelo Odluku o formiranju Komisije u predloženom sastavu.

3. Medicinski i porodični faktori koji utiču na školski uspeh učenika u nižim razredima osnovne škole

Kandidat: mr Jasmina Radojlović
Izborno područje: Preventivana medicina
Predlog Komisije:
1. prof. dr Sanja Kocić, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Socijalna medicina, predsednik
2. prof. dr Goran Mihajlović, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Psihijatrija, član
3. prof. dr Goran Belojević, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za  užu naučnu oblast Higijena, Bioakustika, član
4. prof. dr Svetlana Jovanović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Oftalmologija, član
5. prof. dr Maja Vulović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Anatomija, član

NNV je jednoglasno donelo Odluku o formiranju Komisije u predloženom sastavu.

4. Evaluacija efekata omentomijelopeksije na segmentne i provodne funkcije kičmene moždine nakon povrede“   

Kandidat: Ljubodrag Minić
Izborno područje: Klinička i eksperimentalna hirurgija
Predlog Komisije:
1. prof. dr Lukas Rasulić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za  užu naučnu oblast Hirurgija, predsednik
2. doc. dr Toplica Lepić, docent Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu za užu naučnu oblast Neurologija, član
3. doc. dr Dragče Radovanović, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Hirurgija, član

NNV je jednoglasno donelo Odluku o formiranju Komisije u predloženom sastavu.
 
5. Funkcionalne, biohemijske i histološke promene u kardiovaskularnom sistemu pacova u uslovima akutne i subhronične stimulacije metioninom“   

Kandidat: Žarko Mićović
Izborno područje: Klinička i eksperimentalna hirurgija
Predlog Komisije:
1. prof. dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Fiziologija, predsednik
2. doc. dr Vladimir Živković, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblastFiziologija, član
3. doc. dr Milica Labudović-Borović, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za  užu naučnu oblast Histologija i embriologija, član

NNV je jednoglasno donelo Odluku o formiranju Komisije u predloženom sastavu.

B. USVAJANJE IZVESTAJA KOMISIJA ZA OCENU NAUČNE ZASNOVANOSTI TEMA DOKTORSKIH DISERTACIJA I IMENOVANJE MENTORA

 

1. Klinička sigurnost bilateralne bescementne artroplastike kuka u jednom aktu“   

Kandidat: Aleksandar Radunović
Izborno područje: Klinička i eksperimentalna hirurgija
Komisija:
1. prof. dr Branko Ristić, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Hirurgija, predsednik
2. prof. dr Zoran Popović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu za užu naučnu oblast Hirurgija, član
3. prof. dr Miroslav Mitković, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu za užu naučnu oblast Hirurgija, član

Predlog mentora: prof. dr Maja Vulović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Anatomija.

NNV je jednoglasno donelo Odluku o usvajanju izveštaja komisije i da se za mentora imenuje prof. dr Maja Vulović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Anatomija.

 

2. Klinička procjena uticaja stresa na jačinu postoperativnog bola kod djece predškolskog uzrasta“   

Kandidat: Marijana Karišik
Izborno područje: Eksperimentalna i primenjena fiziologija sa sportskom medicinom
Komisija:
1. prof. dr Mirko Rosić, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Fiziologija, predsednik
2. prof. dr Slobodan Obradović, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Pedijatrija, član
3. prof. dr Biljana Miličić, vanredni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu za užu naučnu oblast Medicinska statistika i informatika, član
 
Predlog mentora: doc. dr Tatjana Vulović, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Hirurgija.

NNV je jednoglasno donelo Odluku o usvajanju izveštaja komisije i da se za mentora imenuje doc. dr Tatjana Vulović, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Hirurgija.

3. Rodno specifične osobenosti starenja stanovništva Republike Srbije“   

Kandidat: Svetlana Radević
Izborno područje: Preventivna medicina
Komisija:
1. prof. dr Nela Đonović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Higijena sa medicinskom ekologijom, predsednik
2. prof. dr Sanja Kocić, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Socijalna medicina, član 
3. prof. dr Biljana Miličić, vanredni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu za užu naučnu oblast Medicinska statistika i informatika, član
 
Predlog mentora: prof. dr Mihajlo Jakovljević, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija.

NNV je jednoglasno donelo Odluku o usvajanju izveštaja komisije i da se za mentora imenuje prof. dr Mihajlo Jakovljević, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija.

 

 

4. Ispitivanje površinskih markera i optimizacija protokola za ex vivo ekspanziju limbanih matičnih ćelija ”GMP” stepena kvaliteta“   

Kandidat: Sanja Bojić
Izborno područje: Humana reprodukcija i razvoj
Komisija:
1. prof. dr Miodrag Stojković, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Genetika, predsednik
2. doc. dr Darko Bosnakovski, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta „Goce Delčev“ u Stipu, BJR Makedonija za užu naučnu oblast Farmakogenetika i biotehnologija, član
3.  doc. dr Marija Milovanović, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija, član

Predlog mentora: prof. dr Majlinda Lako, redovni profesor Univerziteta u Njukaslu za užu naučnu oblast Matične ćelije i viziting profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

NNV je jednoglasno donelo Odluku o usvajanju izveštaja komisije i da se za mentora imenuje prof. dr Majlinda Lako, redovni profesor Univerziteta u Njukaslu za užu naučnu oblast Matične ćelije i viziting profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 

V. FORMIRANJE KOMISIJA ZA OCENU I ODBRANU ZAVRSENIH
DOKTORSKIH DISERTACIJA

 

1. Analiza faktora koji utiču na neuspeh lečenja vanbolničke pneumonije kod hospitalizovanih pacijenata“ 

Kandidat: Dubravka Vukadinović
Izborno područje: Klinička i eksperimentalna farmakologija
Predlog Komisije:
1. prof. dr Marina Petrović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Interna medicina, predsednik
2. prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za uže naučne oblasti Farmakologija i toksikologija i Klinička farmacija, član
3. prof. dr Momir Mikov, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija, član
 
NNV je jednoglasno donelo Odluku o formiranju Komisije u predloženom sastavu.

 

2. Klinička procena efikasnosti i bezbednosti uniportalne i konvencionalne VATS simpatikotomije u lečenju bolesnika sa primarnom fokalnom hiperhidrozom“ 

Kandidat: Nebojša Marić
Izborno područje: Klinička i eksperimentalna hirurgija
Predlog Komisije:
1. prof. dr Radoje Ilić, redovni profesor Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu za užu naučnu oblast Hirurgija, predsednik
2. prof. dr Jasna Jevđić, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Hirurgija, član
3. doc. dr Ivan Marjanović, docent Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu za užu naučnu oblast Hirurgija, član

NNV je jednoglasno donelo Odluku o formiranju Komisije u predloženom sastavu.

3. Analiza faktora povezanih sa nastankom komplikacija i/ili smrtnog ishoda kod pacijenata sa akutnim pankreatitisom“ 

Kandidat: Marko Spasić
Izborno područje: Urgentna medicina
Predlog Komisije:
1. doc. dr Dragče Radovanović, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Hirurgija, predsednik
2. prof. dr Jasna Jevđić, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Hirurgija, član
3. prof. dr Željko Laušević, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za užu naučnu oblast Hirurgija, član

NNV je jednoglasno donelo Odluku o formiranju Komisije u predloženom sastavu.

G. USVAJANJE IZVESTAJA KOMISIJA ZA OCENU I ODBRANU ZAVRSENIH DOKTORSKIH DISERTACIJA

1. „Prevalenca posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) u postpartalnom periodu i njegova veza sa nivoom kortizola u krvi“   

Kandidat: Maja Milosavljević
Izborno područje: Neuronauke
Komisija:
1. prof. dr Slavica Đukić Dejanović, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Psihijatrija, predsednik
2. prof. dr Goran Mihajlović, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Psihijatrija, član
3. prof. dr Dragana Ignjatović Ristić, vanredni  profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za  užu naučnu oblast Psihijatrija, član
4. doc. dr Milan Latas, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za užu naučnu oblast Psihijatrija, član
5. doc. dr Olivera Vuković, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za užu naučnu oblast Psihijatrija, član

NNV je jednoglasno donelo Odluku o usvajanju izveštaja komisije.

2. „Procena kvaliteta života pacijenata obolelih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća lečenih hemioterapijom“ 

Kandidat: Sanja Sarac
Izborno područje: Onkologija
Komisija:
1. prof. dr Marina Petrović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Interna medicina, predsednik
2. prof. dr Dragana Stamatović, redovni profesor Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu za užu naučnu oblast Interna medicina, član
3. doc. dr Ivan Čekerevac, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Interna medicina, član

NNV je jednoglasno donelo Odluku o usvajanju izveštaja komisije.

3. Sinteza, karakterizacija i potencijalna biološka aktivnost binuklearnih kompleksa bakra(II) sa S-alkil derivatima tiosalicilne kiseline“ 

Kandidat: Miloš Nikolić
Izborno područje: Klinička i eksperimentalna farmakologija
Komisija:
1.prof. dr Nebojša Arsenijević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za uže naučne oblasti Mikrobiologija i imunologija; Onkologija, predsednik
2. prof. dr Tibor Sabo, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija, član
3. doc. dr Verica Jevtić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Neorganska hemija, član
4. doc. dr Marija Milovanović, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija, član
5.  ns dr Ivana Radojević, naučni saradnik Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu za naučnu oblast Biologija, član
  
NNV je jednoglasno donelo Odluku o usvajanju izveštaja komisije.
4. „Analiza faktora rizika za nastanak hipertrofije leve komore kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom“ 

Kandidat: Dragan Lović
Izborno područje: Klinička i eksperimentalna interna medicina-Kardiologija
Komisija:
1. prof. dr Vladimir Miloradović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Interna medicina, predsednik
2. prof. dr Ivan Tasić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu za užu naučnu oblast Interna medicina, član
3. prof. dr Branko Beleslin, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za užu naučnu oblast Interna medicin, član
4. ns dr sci med Marija Zdravković, naučni savetnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za užu naučnu oblast Kardiologija, član
5. prof. dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Fiziologija, član
  
NNV je jednoglasno donelo Odluku o usvajanju izveštaja komisije.

5. Uticaj različitih vidova fizičkog opterećenja na redoks ravnotežu ronilaca“ 

Kandidat: Radmila Radojević Popović
Izborno područje: Eksperimentalna i primenjena fiziologija sa sportskom medicinom
Komisija:
1. prof. dr Dejan Jeremić, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Anatomija, predsednik
2. doc. dr Dušica Đorđević, docent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Metodologija antropometrije, član
3. prof. dr Dragan Radovanović, redovni profesor Fakulteta fizičke kulture i sporta Univerziteta u Nišu za užu naučnu oblast Fiziologija, član
  
NNV je jednoglasno donelo Odluku o usvajanju izveštaja komisije.

 

D. PREDLOG KOMISIJE ZA POLAGANJE USMENOG
 DOKTORSKOG ISPITA

IP 11
Istraživanja u stomatologiji

 Stalni članovi:
1. prof. dr Nebojša Arsenijević
2. prof. dr Tatjana Kanjevac
3. doc. dr Marija Milovanović
 Rezervni članovi:
1. prof. dr Ivan Jovanović
2. prof. dr Gordana Radosavljević
3. doc. dr Jelena Pantić

NNV je jednoglasno donelo Odluku o formiranju Komisije u predloženom sastavu.

 

Đ. ODOBRENJE TEMA ZA IZRADU RADA UŽE SPECIJALIZACIJE
 I IMENOVANJE MENTORA

 

1. Kandidat: Nataša Vidić
Predložena tema: Parametri metaboličke kontrole pacijenata obolelih od šećerne bolesti na terapiji inhibitorima natrijum-glukoznog kotransportera tipa 2
Predloženi mentor: prof. dr Aleksandar Đukić

NNV je jednoglasno donelo Odluku o odobrenju teme i imenovanju mentora.

2. Kandidat: Milan Mijailović
Predložena tema: Karotidni stenting-metoda izbora u lečenju karotidne bolesti
Predloženi mentor: prof. dr Dragan Mašulović

NNV je jednoglasno donelo Odluku o odobrenju teme i imenovanju mentora.

3. Kandidat: Snežana Lukić
Predložena tema: Endovaskularna embolizacijarepturiranih intrakranijalnih aneurizmi
Predloženi mentor: prof. dr Dragan Sagić

NNV je jednoglasno donelo Odluku o odobrenju teme i imenovanju mentora.

 

E. MOLBE I ZAHTEVI

 

1. Marko Milosavljević 23/11
Molba za produžetak roka za izradu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom                  Analiza uticaja terapije kardiovaskularnih bolesti na efikasnost lokalnih anestetika prilikom ekstrakcije zuba: serija slučajeva.
Mentor: prof. dr Slobodan Janković 
Dana 23.01.2014. godine data je saglasnost Univerziteta na Izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije.
 Napomena:
Molbu je podneo blagovremeno, dana 24.11.2016. godine, pre isteka roka za izradu i odbranu doktorske disertacije.

NNV je jednoglasno donelo Odluku o usvajanju molbe.

2. Radiša Pavlović 129/11
Molba za produžetak roka za izradu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom „Analiza faktora rizika za nastanak čestih egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća koje zahtevaju hospitalizaciju i troškovi lečenja“
Mentor: prof. dr Slobodan Janković 
Dana 23.01.2014. godine data je saglasnost Univerziteta na Izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije.
 Napomena:
 
Molbu je podneo blagovremeno, dana 25.11.2016. godine, pre isteka roka za izradu i odbranu doktorske disertacije.

NNV je jednoglasno donelo Odluku o usvajanju molbe.

TAČKA 4.

Odluke o utvrđivanju predloga za izbor:

4.1. nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihijatrija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga za izbor prof. dr Dragane Ignjatović-Ristić u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihijatrija.

4.2. nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Interna medicina
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga za izbor prof. dr Vladimira Miloradovića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Interna medicina.

4.3. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Patološka fiziologija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga za izbor prof. dr Zorice Jovanović u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Patološka fiziologija.

4.4. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Onkologija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga za izbor doc. dr Ivana Jovanovića u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Onkologija.

4.5. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska analiza
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga za izbor dr sci. med. Miroslava Sovrlića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska analiza.

4.6. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Histologija i embriologija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga za izbor dr sci. med. Maje Sazdanović u zvanje docenta za užu naučnu oblast Histologija i embriologija.

4.7. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Klinička farmacija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga za izbor dr sci. med. Olivere Milovanović u zvanje docenta za užu naučnu oblast Klinička farmacija.

4.8. profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Dermatovenerologija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga za izbor prof. dr Nebojše Krstića u zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Dermatovenerologija.

TAČKA 5.

Odluke o izboru:

5.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Oftalmologija

NNV je jednoglasno donelo Odluku o izboru dr sci. med. Nenada Petrovića u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Oftalmologija. 

TAČKA 6.

Odluke o utvrđivanju predloga sastava Komisije za  pripremanje
Izveštaja za izbor:

6.1. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje izveštaja za izbor nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija u sledećem sastavu:

 • prof. dr Ivan Jovanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Gordana Radosavljević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Vladimir Trajković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija Medicinskog fakulteta u Beogradu

6.2. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Neurologija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje izveštaja za izbor nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Neurologija u sledećem sastavu:

 • prof. dr Gordana Tončev, vanredni profesor za užu naučnu oblast Neurologija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Jelena Drulović, redovni profesor za užu naučnu oblast Neurologija Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • prof. dr Slobodan Vojinović, redovni profesor za užu naučnu oblast Neurologija Medicinskog fakulteta u Nišu

6.3. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Hirurgija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje izveštaja za izbor nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Hirurgija u sledećem sastavu:

 • prof. dr Slobodan Milisavljević, redovni profesor za užu naučnu oblast Hirurgija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Jasna Jevđić, redovni profesor za užu naučnu oblast Hirurgija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Marijan Novaković, redovni profesor za užu naučnu oblast Hirurgija Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu

6.4. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Higijena i ekologija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje izveštaja za izbor nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Higijena i ekologija u sledećem sastavu:

 • prof. dr Nela Đonović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Higijena i ekologija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Dušica Stojanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Higijena i medicinska ekologija Medicinskog fakulteta u Nišu
 • prof. dr Maja Nikolić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Higijena i medicinska ekologija Medicinskog fakulteta u Nišu

6.5. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Pedijatrija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje izveštaja za izbor nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Pedijatrija u sledećem sastavu:

 • prof. dr Jasmina Knežević, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedijatrija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Jovan Košutić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Pedijatrija Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • prof. dr Zoran Igrutinović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Pedijatrija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Anđelka Stojković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Pedijatrija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Ana Vujić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Pedijatrija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu

 

6.6. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Dermatovenerologija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje izveštaja za izbor nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Dermatovenerologija u sledećem sastavu:

 • prof. dr Dragan Jovanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Dermatovenerologija Medicinskog fakulteta u Nišu
 • doc. dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Dermatovenerologija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Predrag Čanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Infektivne bolesti Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu

6.7. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Oftalmologija
NNV je jednoglasno donelo Odluku o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje izveštaja za izbor nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Oftalmologija u sledećem sastavu:

 • prof. dr Mirjana Janićijević-Petrović, redovni profesor za užu naučnu oblast Oftalmologija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Sunčica Srećković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Oftalmologija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 • prof. dr Gordana Zlatanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Oftalmologija Medicinskog fakulteta u Nišu

Sednica je završena u 14,05 časova.

 

ZAPISNIČAR

Milica Vušurović
PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

prof. dr Predrag Čanović