Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа (Факултета медицинских наука):
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ


З А П И С Н И К

Са 49. седнице Наставно-научног већа (у даљем тексту ННВ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу одржане дана 30.11. 2016. године у 13,30 часова у Амфитеатру Факултета.
Седници је присуствовало 57 чланова ННВ.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Верификација мандата члановима Већа
2. Усвајање записника са претходне седнице
3. Одлуке у вези са постдипломским студијама
4. Одлуке о утврђивању предлога за избор:
4.1. наставника у звању редовног  професора за ужу научну област Психијатрија
4.2. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Интерна медицина
4.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Патолошка физиологија
4.4. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Онкологија
4.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска анализа
4.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Хистологија и ембриологија
4.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка фармација
4.8. професора струковних студија за ужу научну област Дерматовенерологија
5. Одлука о избору:
       5.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Офталмологија
6.  Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за  припремање Извештаја за избор:
       6.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Микробиологија и имунологија
       6.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Неурологија
       6.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Хирургија
       6.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Хигијена и екологија
       6.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Педијатрија
       6.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Дерматовенерологија
       6.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Офталмологија

 

ННВ је једногласно усвојило предложени дневни ред.

ТАЧКА 1.

Верификација мандата члановима Већа

На овој седници извршена је верификација мандата:

 1. доц. др Ирени Костић

ТАЧКА 2.

Усвајање записника са претходне седнице

ННВ је једногласно усвојило записник са претходне седнице.

ТАЧКА 3.

Одлуке у вези са постдипломским студијама

 

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА

 

1. Анализа разлика у клиничком току и исходу оперативног лечења пацијенaта оболелих услед лумбалне дискус херније након стандардне и микродискектомије 

Кандидат: Војин Ковачевић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Предлог Комисије:
1. проф. др Бранко Ристић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Хирургија, председник
2. проф. др Милан Мијаиловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Радиологија, члан
3. проф. др Петар Вулековић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за  ужу научну област Неурохирургија, члан
4. проф. др Дејан Вуловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Хирургија, члан
5. доц. др Катарина Парезановић Илић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

2. Процена сигурности и ефекта примене антиагрегационе терапије код болесника са средње тешком формом улцерозног колитиса“ 

Кандидат: Станко Петровић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина
Предлог Комисије:
1. проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Фармакологија и токсикологија, предсеник
2. проф. др Радоје Додер, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан
3. проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологијa, члан
4. доц. др Наташа Здравковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Интерна медицина, члан
5. доц. др Светлана Ђукић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Интерна медицина, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

3. Медицински и породични фактори који утичу на школски успех ученика у нижим разредима основне школе

Кандидат: мр Јасмина Радојловић
Изборно подручје: Превентивана медицина
Предлог Комисије:
1. проф. др Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Социјална медицина, председник
2. проф. др Горан Михајловић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Психијатрија, члан
3. проф. др Горан Белојевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за  ужу научну област Хигијена, Биоакустика, члан
4. проф. др Светлана Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Oфталмологија, члан
5. проф. др Маја Вуловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Анатомија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

4. Евaлуaциja ефеката oмeнтoмиjeлoпeксиje на сeгмeнтне и прoвoдне функциjе кичмeнe мoждинe након повреде“   

Кандидат: Љубодраг Минић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Предлог Комисије:
1. проф. др Лукас Расулић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за  ужу научну област Хирургија, председник
2. доц. др Топлица Лепић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Неурологија, члан
3. доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Хирургија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.
 
5. Функционалне, биохемијске и хистолошке промене у кардиоваскуларном систему пацова у условима акутне и субхроничне стимулације метионином“   

Кандидат: Жарко Мићовић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Предлог Комисије:
1. проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Физиологија, председник
2. доц. др Владимир Живковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну областФизиологија, члан
3. доц. др Милица Лабудовић-Боровић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за  ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

Б. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА

 

1. Клиничка сигурност билатералне бесцементне артропластике кука у једном акту“   

Кандидат: Александар Радуновић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Комисија:
1. проф. др Бранко Ристић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Хирургија, председник
2. проф. др Зоран Поповић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, члан
3. проф. др Мирослав Митковић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Хирургија, члан

Предлог ментора: проф. др Маја Вуловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Анатомија.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује проф. др Маја Вуловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Анатомија.

 

2. Клиничка процјена утицаја стреса на јачину постоперативног бола код дјеце предшколског узраста“   

Кандидат: Маријана Каришик
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином
Комисија:
1. проф. др Мирко Росић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник
2. проф. др Слободан Обрадовић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, члан
3. проф. др Биљана Миличић, ванредни професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан
 
Предлог ментора: доц. др Татјана Вуловић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује доц. др Татјана Вуловић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија.

3. Родно специфичне особености старења становништва Републике Србије“   

Кандидат: Светлана Радевић
Изборно подручје: Превентивна медицина
Комисија:
1. проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, председник
2. проф. др Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан 
3. проф. др Биљана Миличић, ванредни професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан
 
Предлог ментора: проф. др Михајло Јаковљевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује проф. др Михајло Јаковљевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија.

 

 

4. Испитивање површинских маркера и оптимизација протокола за ex vivo експанзију лимбаних матичних ћелија ”GMP” степена квалитета“   

Кандидат: Сања Бојић
Изборно подручје: Хумана репродукција и развој
Комисија:
1. проф. др Миодраг Стојковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник
2. доц. др Дарко Боснаковски, доцент Факултета медицинских наука Универзитета „Гоце Делчев“ у Штипу, БЈР Македонија за ужу научну област Фармакогенетика и биотехнологија, члан
3.  доц. др Марија Миловановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан

Предлог ментора: проф. др Мајлинда Лако, редовни професор Универзитета у Њукаслу за ужу научну област Матичне ћелије и визитинг професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује проф. др Мајлинда Лако, редовни професор Универзитета у Њукаслу за ужу научну област Матичне ћелије и визитинг професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

 

В. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ
ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА

 

1. Анализа фактора који утичу на неуспех лечења ванболничкe пнеумонијe код хоспитализованих пацијената“ 

Кандидат: Дубравка Вукадиновић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија
Предлог Комисије:
1. проф. др Марина Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Интерна медицина, председник
2. проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија и Клиничка фармација, члан
3. проф. др Момир Миков, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан
 
ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

 

2. Клиничка процена ефикасности и безбедности унипорталне и конвенционалне ВАТС симпатикотомије у лечењу болесника са примарном фокалном хиперхидрозом“ 

Кандидат: Небојша Марић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Предлог Комисије:
1. проф. др Радоје Илић, редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, председник
2. проф. др Јасна Јевђић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан
3. доц. др Иван Марјановић, доцент Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

3. Анализа фактора повезаних са настанком компликација и/или смртног исхода код пацијената са акутним панкреатитисом“ 

Кандидат: Марко Спасић
Изборно подручје: Ургентна медицина
Предлог Комисије:
1. доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник
2. проф. др Јасна Јевђић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан
3. проф. др Жељко Лаушевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хирургија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

Г. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА

1. „Преваленца посттрауматског стресног поремећаја (ПТСП) у постпарталном периоду и његова веза са нивоом кортизола у крви“   

Кандидат: Маја Милосављевић
Изборно подручје: Неуронауке
Комисија:
1. проф. др Славица Ђукић Дејановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Психијатрија, председник
2. проф. др Горан Михајловић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Психијатрија, члан
3. проф. др Драгана Игњатовић Ристић, ванредни  професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Психијатрија, члан
4. доц. др Милан Латас, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Психијатрија, члан
5. доц. др Оливера Вуковић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Психијатрија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије.

2. „Процена квалитета живота пацијената оболелих од неситноћелијског карцинома плућа лечених хемиотерапијом“ 

Кандидат: Сања Шарац
Изборно подручје: Онкологија
Комисија:
1. проф. др Марина Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник
2. проф. др Драгана Стаматовић, редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан
3. доц. др Иван Чекеревац, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије.

3. Синтеза, карактеризација и потенцијална биолошка активност бинуклеарних комплекса бакра(II) са S-алкил дериватима тиосалицилне киселине“ 

Кандидат: Милош Николић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија
Комисија:
1.проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Oнкологијa, председник
2. проф. др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Општа и неорганска хемија, члан
3. доц. др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неорганска хемија, члан
4. доц. др Марија Миловановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан
5.  нс др Ивана Радојевић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за научну област Биологија, члан
  
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије.
4. „Aнализа фактора ризика за настанак хипертрофије леве коморе код пацијената са артеријском хипертензијом“ 

Кандидат: Драган Ловић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина-Кардиологија
Комисија:
1. проф. др Владимир Милорадовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник
2. проф. др Иван Тасић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Интерна медицина, члан
3. проф. др Бранко Белеслин, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Интерна медицин, члан
4. нс др сци мед Марија Здравковић, научни саветник Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Кардиологија, члан
5. проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан
  
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије.

5. Утицај различитих видова физичког оптерећења на редокс равнотежу ронилаца“ 

Кандидат: Радмила Радојевић Поповић
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином
Комисија:
1. проф. др Дејан Јеремић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Анатомија, председник
2. доц. др Душица Ђорђевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Методологија антропометрије, члан
3. проф. др Драган Радовановић, редовни професор Факултета физичке културе и спорта Универзитета у Нишу за ужу научну област Физиологија, члан
  
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије.

 

Д. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ УСМЕНОГ
 ДОКТОРСКОГ ИСПИТА

ИП 11
Истраживања у стоматологији

 Стални чланови:
1. проф. др Небојша Арсенијевић
2. проф. др Татјана Кањевац
3. доц. др Марија Миловановић
 Резервни чланови:
1. проф. др Иван Јовановић
2. проф. др Гордана Радосављевић
3. доц. др Јелена Пантић

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

 

Ђ. ОДОБРЕЊЕ ТЕМА ЗА ИЗРАДУ РАДА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
 И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА

 

1. Кандидат: Наташа Видић
Предложена тема: Параметри метаболичке контроле пацијената оболелих од шећерне болести на терапији инхибиторима натријум-глукозног котранспортера типа 2
Предложени ментор: проф. др Александар Ђукић

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу теме и именовању ментора.

2. Кандидат: Милан Мијаиловић
Предложена тема: Каротидни стентинг-метода избора у лечењу каротидне болести
Предложени ментор: проф. др Драган Машуловић

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу теме и именовању ментора.

3. Кандидат: Снежана Лукић
Предложена тема: Ендоваскуларна емболизацијарептурираних интракранијалних анеуризми
Предложени ментор: проф. др Драган Сагић

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу теме и именовању ментора.

 

Е. МОЛБЕ И ЗАХТЕВИ

 

1. Марко Милосављевић 23/11
Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом                  Анализа утицаја терапије кардиоваскуларних болести на ефикасност локалних анестетика приликом екстракције зуба: серија случајева.
Ментор: проф. др Слободан Јанковић 
Дана 23.01.2014. године дата је сагласност Универзитета на Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.
 Напомена:
Молбу је поднео благовремено, дана 24.11.2016. године, пре истека рока за израду и одбрану докторске дисертације.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању молбе.

2. Радиша Павловић 129/11
Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом „Анализа фактора ризика за настанак честих егзацербација хроничне опструктивне болести плућа које захтевају хоспитализацију и трошкови лечења“
Ментор: проф. др Слободан Јанковић 
Дана 23.01.2014. године дата је сагласност Универзитета на Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.
 Напомена:
 
Молбу је поднео благовремено, дана 25.11.2016. године, пре истека рока за израду и одбрану докторске дисертације.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању молбе.

ТАЧКА 4.

Одлуке о утврђивању предлога за избор:

4.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Психијатрија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога за избор проф. др Драгане Игњатовић-Ристић у звање редовног професора за ужу научну област Психијатрија.

4.2. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Интерна медицина
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога за избор проф. др Владимира Милорадовића у звање редовног професора за ужу научну област Интерна медицина.

4.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Патолошка физиологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога за избор проф. др Зорице Јовановић у звање ванредног професора за ужу научну област Патолошка физиологија.

4.4. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Онкологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога за избор доц. др Ивана Јовановића у звање ванредног професора за ужу научну област Онкологија.

4.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска анализа
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога за избор др сци. мед. Мирослава Соврлића у звање доцента за ужу научну област Фармацеутска анализа.

4.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Хистологија и ембриологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога за избор др сци. мед. Маје Саздановић у звање доцента за ужу научну област Хистологија и ембриологија.

4.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка фармација
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога за избор др сци. мед. Оливере Миловановић у звање доцента за ужу научну област Клиничка фармација.

4.8. професора струковних студија за ужу научну област Дерматовенерологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога за избор проф. др Небојше Крстића у звање професора струковних студија за ужу научну област Дерматовенерологија.

ТАЧКА 5.

Одлуке о избору:

5.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Офталмологија

ННВ је једногласно донело Одлуку о избору др сци. мед. Ненада Петровића у звање асистента за ужу научну област Офталмологија. 

ТАЧКА 6.

Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за  припремање
Извештаја за избор:

6.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Микробиологија и имунологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за припремање извештаја за избор наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Микробиологија и имунологија у следећем саставу:

 • проф. др Иван Јовановић, ванредни професор за ужу научну област Микробиологија и имунологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Гордана Радосављевић, ванредни професор за ужу научну област Микробиологија и имунологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Владимир Трајковић, ванредни професор за ужу научну област Микробиологија и имунологија Медицинског факултета у Београду

6.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Неурологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за припремање извештаја за избор наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Неурологија у следећем саставу:

 • проф. др Гордана Тончев, ванредни професор за ужу научну област Неурологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Јелена Друловић, редовни професор за ужу научну област Неурологија Медицинског факултета у Београду
 • проф. др Слободан Војиновић, редовни професор за ужу научну област Неурологија Медицинског факултета у Нишу

6.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Хирургија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за припремање извештаја за избор наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Хирургија у следећем саставу:

 • проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Јасна Јевђић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Маријан Новаковић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду

6.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Хигијена и екологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за припремање извештаја за избор наставника у звању доцента за ужу научну област Хигијена и екологија у следећем саставу:

 • проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор за ужу научну област Хигијена и екологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Душица Стојановић, редовни професор за ужу научну област Хигијена и медицинска екологија Медицинског факултета у Нишу
 • проф. др Маја Николић, ванредни професор за ужу научну област Хигијена и медицинска екологија Медицинског факултета у Нишу

6.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Педијатрија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за припремање извештаја за избор наставника у звању доцента за ужу научну област Педијатрија у следећем саставу:

 • проф. др Јасмина Кнежевић, редовни професор за ужу научну област Педијатрија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Јован Кошутић, ванредни професор за ужу научну област Педијатрија Медицинског факултета у Београду
 • проф. др Зоран Игрутиновић, ванредни професор за ужу научну област Педијатрија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Анђелка Стојковић, ванредни професор за ужу научну област Педијатрија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Ана Вујић, ванредни професор за ужу научну област Педијатрија Факултета медицинских наука у Крагујевцу

 

6.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Дерматовенерологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за припремање извештаја за избор наставника у звању доцента за ужу научну област Дерматовенерологија у следећем саставу:

 • проф. др Драган Јовановић, редовни професор за ужу научну област Дерматовенерологија Медицинског факултета у Нишу
 • доц. др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Дерматовенерологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Предраг Чановић, редовни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета медицинских наука у Крагујевцу

6.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Офталмологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за припремање извештаја за избор наставника у звању доцента за ужу научну област Офталмологија у следећем саставу:

 • проф. др Мирјана Јанићијевић-Петровић, редовни професор за ужу научну област Офталмологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Сунчица Срећковић, ванредни професор за ужу научну област Офталмологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • проф. др Гордана Златановић, редовни професор за ужу научну област Офталмологија Медицинског факултета у Нишу

Седница је завршена у 14,05 часова.

 

ЗАПИСНИЧАР

Милица Вушуровић
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

проф. др Предраг Чановић