Trenutno ste na:
 
  Upis na fakultet
    školske 2019/2020
 


Povezani sadržaji:

 

Navigacija:
 
Početna strana
 
 
Informacije za kandidate
INFORMACIJEMEDICINAFARMACIJASTOMATOLOGIJASTRUKOVNEARHIVA

 

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA
SKOLSKE 2019/2020. GODINE

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine na sledećim akreditovanim studijskim programima:

Naziv studijskog programa budžet. samofinan.
Integrisane akademske studije medicine 88 -

  Kompletan tekst konkursa   


UPIS NA INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINE

Na raspisani konkurs mogu se prijaviti kandidati koji su imaju odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i uverenje o zdravstvenom stanju.

Odgovarajućim srednjim obrazovanjem smatra se:

- za upis na integrisane akademske studije medicine, stomatologije i osnovne strukovne studije: završena gimnazija ili škole zdravstvenog ili veterinarskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati za upis u prvu godinu polažu prijemni ispit iz sledećih predmeta:
- na studijskom programu Integrisanih akademskih studija medicine - iz Biologije i Hemije

Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili prvu, drugu ili treću nagradu na državnom takmičenju u čijoj organizaciji učestvuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju, ne polažu prijemni ispit iz odgovarajućeg predmeta, a u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu može se naći na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: www.mpn.gov.rs.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta: - čitko popunjenu prijavu (dobija se na Fakultetu),
- originalna svedočanstva I, II, III i IV razreda (na uvid),
- fotokopije istih svedočanstava,
- original diplomu (na uvid),
- fotokopiju diplome,
- izvod iz matične knjige rođenih (original i fotokopija),
- lekarsko uverenje (izdato od nadležne zdrav. ustanove),
- uplatu za troškove prijemnog ispita.

Napomena: Fotokopije dokumenata, koja se daju na uvid, ne moraju biti overene

UPIS DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU U SKOLSKOJ 2018/2019. GODINI
SREDNJU SKOLU ZAVRSILI U INOSTRANSTVU

Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE IZ SUSEDNIH ZEMALJA
Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.

UPIS LICA KOJA NEMAJU JAVNU ISPRAVU O STEČENOM SREDNJEM OBRAZOVANJU
Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA
Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.

PROGRAM UPISA STUDENATA SA INVALIDITETOM
Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.

PROGRAM AFIRMATIVNE MERE UPISA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE
Informacije u vezi sa upisom pogledajte u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu studija ovde.PRIJEM DOKUMENATA ZA UPIS

Prijem dokumenata obaviće se u zgradi Dekanata u ulici Svetozara Markovića 69,  dana 19, 20, i 21. juna 2019. godine, u vremenu od 9.00 - 15.00 časova.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja podnose nostrifikovana dokumenta ili potvrdu Ministarstva prosvete Republike Srbije da je nostrifikacija započeta.

Troškove prijemnog ispita u iznosu od 7000 (sedam hiljada) dinara uplatiti na žiro račun  Fakulteta broj: 840-1226666-19,  sa pozivom na broj:
svrha uplate model poziv na broj

Troškovi prijemnog ispita:

 

 

za Integrisane akademske studije medicine

  02010

Primalac:  Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

 

 

PRIJEMNI ISPIT

Lokacija održavanja prijemnog ispita biće naknadno objavljena na internet stranici Fakulteta u sledećem terminu:

za Integrisane akademske studije medicine

30. juna 2019. god. 13.00 - 16.00

 

UPUTSTVO KANDIDATIMA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Poštovani kandidati,

Provera identiteta kandidata obaviće se prilikom ulaska kandidata u prostorije fakulteta uvidom u ličnu kartu ili pasoš, sat vremena pre početka polaganja prijemnog ispita.

U prostoriju gde će se polagati prijemni ispit dozvoljeno je unošenje samo sledećih predmeta:
• hemijska olovka koja piše plavom bojom
• grafitna olovka
• džepni kalkulator (pogledajte primere dopuštenih i zabranjenih kalkulatora navedene u Uputstvu kandidatima
  za polaganje prijemnog ispita
)
• identifikacioni listić, koji su kandidati dobili prilikom predavanja dokumenata

Zabranjeno je posedovanje bilo kakve literature, džepnih računara, mobilnih telefona, radio uređaja, „pametnih satova“ (kompjuterizovani ručni satovi sa bilo kakvim operativnim sistemom, mogućnošću memorisanja ili kalkulatorom), papira i slično. Ukoliko neki od navedenih predmeta kandidat bude doneo na ispit, isti će biti oduzet tokom trajanja ispita (Fakultet ne može garantovati bezbednost ovih predmeta, te se kandidati mole da ovakve predmete ne unose u prostorije u kojima se odvina prijemni ispit).

Pošto se kandidat rasporedi na radno mesto, dobija testove, kao i overene prazne papire za rad.

Kandidat predaje urađeni test članu Komisije i napušta prostoriju vodeći računa da ne ometa ostale kandidate. Kandidat ne može napustiti prostoriju pre isteka prvog sata rada na testu.

Strogo je zabranjena zamena kartona za odgovore kandidata na prijemnom ispitu.
Kandidat koji je na bilo koji način narušio regularnost ispita, udaljuje se iz prostorije za polaganje čime gubi pravo na dalji tok ispita i rangiranje na rang listi.

Uputstvo kandidatima za polaganje prijemnog ispita i primere dopuštenih i zabranjenih tipova kalkulatora i ručnih satova možete pogledati ovde

 

RANGIRANJE KANDIDATA

Kandidat koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, odnosno na međunarodnom takmičenju, iz biologije ili hemije ne polaže prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta.

Prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata.

Rangiranje kandidata obavlja se na osnovu uspeha postignutog u sva četiri razreda u srednjoj školi (maksimalni broj bodova je 40) i na prijemnom ispitu (maksimalan broj bodova je 60).

Ukupan maksimalni broj bodova koji kandidat može ostvariti iznosi 100.

Na teret budžeta može biti upisan kandidat sa konačne rang liste koji je ostvario preko 50 bodova.

Preliminarna jedinstvena rang lista kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli i veb stranici Fakulteta.

Kandidat može podneti prigovor na preliminarnu jedinstvenu rang listu u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.

Dekan donosi odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora.

Na rešenje dekana Fakulteta po prigovoru kandidat može izjaviti žalbu Savetu fakulteta u roku od 24 sata od prijema rešenja.

Savet fakulteta rešava po žalbi u roku od 2 dana od njenog prijema.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli i veb stranici Fakulteta i Univerziteta.UPIS KANDIDATA

Upis kandidata u prvu godinu studija na studijskom programu Integrisanih akademskih studija MEDICINE obaviće se u prostorijama Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu (Svetozara Markovića br. 69), 10. jula (sreda) u vremenu od 09.00 - 15.00 časova. Kandidat koji se do ovog termina ne upiše, smatraće se da je odustao od upisa.

UPIS NA NEPOPUNJENA MESTA

Upis na nepopunjena mesta obaviće se javnom prozivkom kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

Na prozivku se javljaju isključivo kandidati koji su stekli pravo upisa, a na rang listi su bili preko broja predviđenog za upis.
Kandidat (ili u slučaju objektivne sprečenosti - član porodičnog domaćinstva) koji ne pristupi prozivci smatraće se da je odustao od upisa, pa se proziva sledeći kandidat sa rang liste.

Kandidat koji je tokom prozivke stekao pravo na upis u obavezi je da istog dana priloži potrebna dokumenta za upis.

Upis na nepopunjena mesta obaviće se javnom prozivkom kandidata prema redosledu na konačnim rang listama,
11. jula (četvrtak) 2019. godine u vremenu:
- od 10.00 časova za studijski program Integrisane akademske studije MEDICINE


Svaki kandidat je dužan da priloži sledeća dokumenta:

- original diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu u srednjoj školi;
- originale svedočanstava o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole;
- nostrifikovana dokumenta (ukoliko je prilikom prijema dokumenata priložio potvrdu);
- izvod iz matične knjige rođenih;
- dva obrasca SV-20 (kupuju se na Fakultetu);
- dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
- jednu fotografiju formata 2,5 x 2 cm;

Sve informacije o detaljima upisa i  studiranja,  možete dobiti na telefon: 034/306 800, ili na web adresi Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu www.medf.kg.ac.rs

 

INFORMACIJE BUDUĆIM STUDENTIMA

- Dan otvorenih vrata

- Brošura o Fakultetu

- Program za proveru znanja

- Testovi sa prijemnog ispita

- Testovi sa prijemnog ispita

- Nastavni program BIOLOGIJE za prijemni ispit

- Nastavni program HEMIJE za prijemni ispit