Trenutno ste na:
 
Centar izuzet.vrednosti
 


Povezani sadržaji:
 
Početna strana Centra
Aktivnosti Centra
O Centru
Delatnost rada Centra
Ciljevi Centra
Istraživači u Centru
Projekti Centra
Rezultati Centra
Saradnja i organizacija
 

 

CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU
I ISTRAŽIVANJE MATIČNIH ĆELIJA
 

INTERNI (JUNIOR) I MAKRO PROJEKTI FAKULTETA
U KOJIMA UČESTVUJU ISTRAŽIVAČI CENTRA

 

PROJEKTI 2014.
Nivoi citokina pre i posle histeroskopske polipektomije kod infertilnih pacijentkinja
Ispitivanje citotoksičnog dejstva bioaktivnih supstanci i imunomodulacija tumora
Galektin 3, IL-33R i infekcije u imunopatogenezi inflamatornih bolesti
Uloga Interleukina-33 i Galektina-3 u inflamaciji kod bolesnika sa simptomatskom stenozom karotidne arterije
Evaluacija citokinskog profila pacijenata obolelih od sepse i politraumatizovanih pacijenata u kontekstu etioloških, kliničkih i laboratorijskih parametara praćenja toka bolesti
Uloga Galektina 3 u razvoju steatohepatitisa i fibroze jetre u eksperimentalnom modelu gojaznosti
PROJEKTI 2013.
Uticaj signalnog puta IL-33/ST2 na neoanginogenezu u karcinomu dojke
Učestalost i faktori rizika za nastanakperianeurizmalnog edema nakon endovaskularne embolizacije nerupturiranih intrakranijalnih aneurizmi
Sistem za elektromagnetno praćenje u krvnim sudovima i kolonoskopiji
PROJEKTI 2012.
Imunopatologija inflamatornih, autoimunskih i malignih oboljenja
Analiza parametara glikoregulacije, liporegulacije, parametara funkcije štitaste žlezde i citokinskog profila tokom trudnoće
Uticaj ekspresije COX-2, P27 i VEGF na stvaranje novih krvnih i limfnih sudova u tkivu klasičnih i folikularnih varijanti papilarnog karcinoma štitaste žlezde
Korelacija lokalne ekspresije timidilat-sintaze i endoglina (SD 105) i sistemskih vrednosti endoglina (CD 105) i TGF-? u bolesnika sa kolorektalnim karcinomom
Analiza faktora udruženih sa postoperativnim oporavkom kod bolesnika posle elektivne abdominalne histerektomije
Ispitivanje uloge Galektina-3 u metaboličkoj disfunkciji i inflamaciji u mišjem modelu indukovane gojaznosti i tipa 2 Doabetes mellitus-a primenom dijete sa visokim sadržajem masti
Potencijal matičnih ćelija iz eksfoliranih mlečnih zuba da diferenciraju u ćelije sa nervnim karakteristikama u in vitro uslovima
PROJEKTI 2011.
Ispitivanje citotoksičnosti kompleksa zlata, platine i rutenijuma in vitro na ćelijskim linijama adenokarcinoma pluća i in vivo na mišjem modelu metastaza karcinoma pluća
Analiza faktora rizika za nastanak metaboličkog sindroma kod dece i adolescenata
Analiza citokinskog profila bolesnika sa akutnim pankreatitisom lečenim u intenzivnoj nezi
Analiza citokinskog profila politraumatizovanih bolesnika lečenih u intenzivnoj nezi
Nivo adiponektina u serumu pacijenta u zavisnosti od metaboličkog sindroma i koronarne bolesti
Uticaj genetskog polimorfizma pankreasnih enzima i medijatora zapaljenja na tok i ishod akutnog pankreatitisa
Imunomodulatorno i citotoksično dejstvo antimikrobnih peptida B2RP i Brevinin-2GU i modifikovanih peptida D-Lys-Temporin, Lys-XT-7 i D-Lys-Ascaphin-8
Uticaj farmakogenetskog polimorfizma na efikasnost i bezbednost terapije karbamazepinom kod dece