Ō

- 26. 2019. 2. 2019. . 3. 2019. . .


MEXT 2020 - ȣ

, 22. 2019. X ( -, , ) 2020. .
.


.


΀Ō ȣȣ

-28.3.2019. -


17.3.2019. -


16.3.2019. - Drugs and kidney in clinical practice


16.3.2019. -
A
ȣ
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research
A A

9. 41 .

.


.


.


-
2018/2019.


2019.
'' -. ''

''..''
2019.
6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) (The First Announcement, Vrnjacka Banja/Serbia, September 11-14, 2019.)


-
ȣȣ
()

2 , , , 22. 04. 2019. , , 11 30 . ()


ȣ
( )

. , . ()


ȣ 2
( )

2 17:30 , 10.04.2019. 18:30 . ()


ȣ
( )

1. 1.4.2019. () 14:30 15:00 22.( )

.


ȣ
( )

XI 3.5.2019. XIV 8.00 2 .()


ȣ
( )

. ()


ȣ
( )

, , 11.15 8. .
()


( ) 2018/2019. ()


()


E
( )

- 13.04.2019. 10.00 35, 36 37. ()( )

- 20.04.2019. 10.00 35, 36 37. ()ȣ ȣ ȣ ȣ

ȣ ȣ ȣ ȣ 2017/2018.

a - 2017/2018. .

. ()


() .ȣ ȣ

a ȣ ȣ 2018/2019. .

15.5.2019.
, 034/306-800 . 124.

. ()ȣ
( )

6.4.2019. .
()


Σ


-


, -

ȣ
ŀ Č

+

, , . : 26. 2019. , 12:00 ()

, , . . : 29. 2019. . ()

2019 - + ()

PhD ,