Global UGRAD a

Ѽ

Ѽ - - Global UGRAD () .

, 12. 2018. 14:00 , - (, 2. )

, ,


.


΀Ō ȣȣ

-16.3.2019. - Drugs and kidney in clinical practice


16.3.2019. -
A
ȣ
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


Šӣ
ȣ
ȣ ȣ Σ 2018/2019.2018/2019. .


, 034/ 306-800 . 124.

05.11.2018. .
Joint meeting of Kragujevac and Szeged

- (11.12.2018)
92019.

2018.. ,

SJECR
vol19 no. 3

ȣ 2
( )

2 , 24. 12 2018. .

()


( ) 2018/2019. ()


()(- )

- 2018/2019 , , pdf , Google drive 20.01.2019. ()


2018/2019. ()


()


ȣ ȣ
( 3)

3 , 21.12.2018. 13:30 , 14:00 . 17.12.2018. 10:30 - 12:00 ). ()


ȣ
( )

15. , 19.12.2018. 14:30 , 16:00 . 17.12.2018. 10:30 - 12:00 ). ()


()


()


2018/2019. ()


( ) 2018/2019. ()


()(- )

, / , 02. 02. 2019. . ()(- )

, / , 09. 02. 2019. . ()(- )

( 28. 10. 2018. ), 02. 02. 2019. . ()ȣ ȣ ȣ ȣ

ȣ ȣ ȣ ȣ 2017/2018.

a - 2017/2018. .

. ()


() .ȣ ȣ 2018/2019.

a 2018/2019. .

.

05.11.2018. . ()


ȣ

() .ȣ -

.

()

2018/2019.

2018/2019. 3.11.2018. 12.00 .


Σ


-


, -

ȣ
ŀ Č

Ō ()

, +

PhD ,

-