- ŎE

77. a

77. - 26.12. 2018. () 13.30 .

.


76. -

76. - - .


.


΀Ō ȣȣ

-16.3.2019. - Drugs and kidney in clinical practice


16.3.2019. -
A
ȣ
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


IACS- ''CV NETWORK''

17. CV Network 4 2018. . . CV Network , , "St. Boniface" .

, , CV Network 2018. . . , , IACS, IACS 2018. , IACS 2018. - , 28. - , , , IACS - , , 15.-17. , 2019..


CV NETWORKS
(Vol. 17 No. 4 - December 2018 )

(25.12.2018)


Joint meeting of Kragujevac and Szeged

92019..
,

SJECR
vol19 no. 3


( )

27. 12. 2018. . .()


( ) 2018/2019. ()


()


ȣ
( )

14.30 15.1.2018. 12.30 ()


ȣ 1
( )

3. 27.12.2018. () 15:00 15:30 22. ()


()


ȣ
( )

, 18.01.2019. 11:00 , 12:00 . , 18.01.2019. 11:00 . ()


()


()


2018/2019. ()


( ) 2018/2019. ()


()()

12.01. 13.01.2019. 10.00 . ()


I II
2018/2019.

I II 2018/19.


III IV
2018/2019.

III IV 2018/19.ȣ ȣ ȣ ȣ

ȣ ȣ ȣ ȣ 2017/2018.

a - 2017/2018. .

. ()


() .ȣ ȣ 2018/2019.

a 2018/2019. .

.

05.11.2018. . ()


ȣ

() .ȣ -

.

()

2018/2019.

2018/2019. 3.11.2018. 12.00 .


Σ


-


, -

ȣ
ŀ Č

Ō ()

, +

PhD ,

-